Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:07:35, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

НЕСИЙБЕЛИ АПАНЫҢ ДҮНЬЯНЫ ТАҢЛАНДЫРҒАН КӨК КӨЙЛЕГИ

— Тәңир жарылқасын, ел ағаларының нәзери, мийрим-шәпәәти дәрьяның теңизге қуярлығы, суў барында жер жәннети саналған Мойнақта қайсарлық пенен жасап ҳәм мийнет етип атыр­ған, кеўли әндийшеге толы аўылласларыма түскенин көриў бахтына миясар болдым.

Аяпбергендей шайыр атамыз «Мойнақтың еки жерде қолы бар, Балықшыға дәрья-теңиз, дийқанына ҳасылдар жери бар» деп тәриплесе, республикамыздың Үлкетаныў музейиндеги он бармағы ойылған шебер, Несийбелидей апамыздың өз қолы менен тиккен көк көйлек пүткил дүньяны таңландырғанын есапқа алсақ, қыз-келиншеклеримизге тигиў машиналарын әкелип, жумыслы еткени жүзикке қас қондырғандай болды.

Жол бойы қурашлап уршық ийириўди, балықтың қабыршағынан кийиз басыўды үйреткен анам Оралханға миннетдарман. Тигис тигиўге, тоқыма тоқыў ушын адамға илгир зейин, шыдам, сабыр-тақат керек.

Халқымыздың ул перзентлерин басқа шығарарда арнап отаў тигип бериўдей дәстүри елеге шекем сақланып қалған. Бас байлығым — елеберин көз қарашығындай сақлап жүрген, жасаўлары сепсимей турған қарақалпақтың алты қанат қара үйин район, республика көлеминде өткерилген Наў­рыз, Ғәрезсизлик байрамларында орталық алаңларға тигип, не жақсыларды төриме отыр­ғызып, қонақ сыпатында күттим. Районымызға туристлик сапары менен келген шет елли мийманлардың ақыл-ҳуўшын бийлегенликтен пүтини менен тур­ған үйимниң тағыншақлары, баў-шуўлары, ойма нағыслы есиги менен жез шийлерин асығыс сүўретке түсирип, видеокамераларына алғанларын билмей қалады.

Бир әрманым, Қоңыраттан Мойнаққа трубаларда таза ишимлик суўын жеткерген ел ағалары менен табанлы мийнет еткенлерге қара үйимнен дуз-дәмек таттырыў ушын барымды гизнеп жүрмен...

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ

СҮЎРЕТТЕ: Қалбазар апа Қалқоразова.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF