Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:12:41, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АДАМНЫҢ БАХТЫ ӨЗ ЕЛИ УШЫН ПАЙДАЛЫ ЖУМЫС ИСЛЕЎДЕ...

Глобалласыў дәўиринде пүткил дүнья еллериниң машқаласына айланған жумыссызлық кең түсиник ҳәм мазмунға ийе. Адамзаттың интеллектуал күши, руўхый дүньясы байығаны соншелли японлар денсаўлыққа зыянлы заводларына толығы менен роботларды жумсар екен. Илим-техниканың өсиўшилиги жылдан-жылға қол мийнети үлесин азайтып, ақыл мийнетинен көбирек пайдаланбақта...

Халқымызда «Денсаўлығың болса өзиңди жарлы санама», «Егислик жериң болса жумыссыз емессең», «Алма пис, аўзыма түс»тей түсиниклерден келип шықсақ, жалқаўлық, немқурайдылық иллетлеринен қутылатуғын ўақыт келди.

Елимиз өз ғәрезсизлигине ерискен биринши күн­нен баслап ғамқорлыққа бөленген инсан мәплери қорғалып, «Жигитке жети өнер аз, жетпис өнер көплик етпейди» деген көзқарасларда ҳәрқандай кәсип-өнерди үйрене сала жийренип, ҳадал мийнети менен күн көриўге тырысқанлықтан бул қыйыншылықларды мәрдана жеңемиз. Оның айқын мысалын сөз етежақ Мойнақ районының мысалынан айқын көриўге болады.

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ.

СҮЎРЕТТЕ: «Үшсай» аўыл пуқаралар жыйыны аймағында тигиўшилик жумысларын баслаған (солдан оңға қарай) Г.Жаңасаева, Э.Атамуратова ҳәм М.Қуўандықовалар қызғын жумыс барысында.

 

 


Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF