Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:10:49, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МӘҢГИ ТУЛҒАЛАР

Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетинде өзбек миллети философиясының тийкарын салыўшы, уллы шайыр ҳәм ағартыўшы, мәмлекетлик ғайраткер Әлишер Наўайының 576 жыллығына бағышланған әдебий кеше болып өтти.

Оған республикамыздың көрнекли илимпазлары, жазыўшы шайырлары, университтеттиң профессор-оқытыўшылары, студентлер, ғалаба хабар қуралларының хызметкерлери қатнасты.

Илажды университеттиң руўхый-ағартыўшылық ислер бойынша проректоры Ҳ.Турсынбаев алып барды.

Илажда «Билим» баспасының директоры, Қарақалпақстан халық жазыўшысы М.Нызанов, университеттиң филология факультети, өзбек тилтаныў кафедрасының доценти Ғ.Бобожонов, қарақалпақ филологиясы кафедрасының доценти Б.Генжемуратов, өзбек тили ҳәм әдебияты кафедрасының баслығы, доцент И.Қурбанбаев ҳәм бас­қалар шығып сөйлеп,  шайырдың өмир жолы менен дөретиўшилик мийнетлери ҳаққында кең түрде мағлыўмат берди.

Бүгинги күнде Әлишер Наўайының исми  пүткил инсаният тәрепинен қәдирли инсан сыпатында ҳүрмет-иззет пенен тилге алынбақта. Оның әсирлер даўамында заман, мәкан ҳәм имкан шегараларын үзликсиз кеңейтиўге хызмет етип атыр­ған әдебий естеликлери түркий халықлардың руўхый дүньясының байыўында белгили орын тутады. Ҳәзирги күнлери де өз әҳмийетин жойытпай, жасларымызды миллий қәдириятларымызға ҳүрмет руўхында тәрбиялаўда әҳмийетли орын тутпақта. Ол пүткил адамзаттың қыялын бәнт еткен машқалаларды терең поэтикалық жол менен шешиўге умтылған. Уллы шайырдың үгитлери ҳәр бир инсанды жақсылыққа, туўрылыққа баслайды.

Илаж әдебий кеше менен даўам етип, университет студентлери тәрепинен шайырдың ғәзеллери оқылды, оның өмирин сәўлелендириўши сахналық көринислер, концерт бағдарламалары қойып берилди.

Ә.Жиемуратов,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF