Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 10:22:00, 04.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҒӘРЕЗСИЗЛИГИМИЗДИҢ ТИЙКАРЫН САЛЫЎШЫ

Халқымыз әзелден ели ушын елеўли хызмет еткен пидайы инсанларды тилге тийек етип айтыўды, оларды келешек әўладқа үлги етип көрсетиўди ағла пазыйлетлериниң бири сыпатында бо­йында жәмлеген. Бизиң заманласымыз, елимиздиң Биринши Президенти    И.Кәримовтың да кеше ғана көз алдымызда мәмлекет келешеги ушын әмелге асырған ибратлы ислери тарийх бетлеринде унамлы көзқараста мөрленип қалары сөзсиз.

«Бүгин биз халқымызды исендирип, бәлент ҳаўаз бенен айтыўымыз зәрүр, уллы устазымыздың сиясий мийрасы, яғный, оның белгилеп берген раўажланыўымыздың тийкарғы принциплери, әҳмийетли бағдарлар, мақсет ҳәм ўазыйпаларды сөзсиз ҳәм толық әмелге асырыў биз ушын ҳәм қарыз, ҳәм парыз», деген еди Президентимиз Ш.Мирзиёев. Ҳақыйқатында да, ғәрезсизликке жол сал­ған усындай әжайып инсан мийнети әўладлар қәлбинде мәңги сақланады. Жаслар оның мийнетлеринен өрнек алып, жаңа шеклерге қарай умтылып жасайды.

Усы тийкарда Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық бөлиминиң мәжилислер залында Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти И.Кәримовтың туўылған күнине бағышланып  «Ғәрезсизлигимиздиң тийкарын салыўшы» атамасында өткерилген шығармалар таңлаўы жеңимпазларын сыйлықлаў мәресими болып өтти.

Кешени университеттиң  руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери бойынша проректоры Ҳ.Турсунбаев алып барды ҳәм И.Кәримовтың мийнет жолы ҳаққында кең түрде айтып өтти.

Илажда университет ҳаял-қызлар басланғыш шөлкеми баслығы И.Сейтназарованың «Өзбекистан Республикасы Биринши Президенти И.Кәримов — Ғәрезсизлигимиздиң тийкарын салыўшы», академик Ч.Абдиров атындағы қайыр-сақаўатлық илимий-мәдений «Мерўерт» жәмийетлик фонды қәўендерлик Кеңеси баслығы Г.Абдированың «И.Кәримов мәңги қәлбимизде», усы фонд баслығы Ҳ.Абдижаббарованың «Дүнья жақсылар менен гөззал» ҳәм социал-экономикалық факультети философия тәлим бағдарының 2-курс студенти Н.Пирназаровтың «Жақсыдан бағ қалар» атамасындағы баянатлары тыңланды.

Кешениң екинши бөлиминде Өзбекистан Республикасы Биринши Президенти И.Кәримовтың туўылған күнине бағышланып  «Ғәрезсизлигимиздиң тийкарын салыўшы» атамасында өткерилген шығармалар таңлаўы жеңимпазлары сыйлықланды.

Ж.ЖАРИМБЕТОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF