Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 18:08:42, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖУРТ ТЫНЫШЛЫҒЫ ­ БИЙБАҲА БАЙЛЫҚ

Халқымыз жүрегинен, тарийхымыз бетлеринен өшпес орын ийелеген Ислам Әбдиғаниевич Кәримов Өзбекистан Республикасы Президенти сыпатында ис баслаған биринши күнинен-ақ тынышлық мәселесин мәмлекет сиясатының жоқары дәрежесине көтерди. Усы мәселеде ең баслысы, Өзбекистан перзентлери өзге журтларды емес, тек өз журты шегараларын қорғаўы әмелге асырылды.

Бурынғы аўқам бо­йынша ең көп әскерликке шақырылатуғын жигитлер Өзбекистаннан еди. Ҳәр жылы 320 мыңға жақын жигитлер әскерликке алынды. Олардың көпшилиги әскерий хызметке шақырылыў сылтаўы менен қурылыс батальонларына жиберилген ҳәм еки жыл даўамында әскерий техниканы көрмей, қуралды бир мәрте қолына усламай, «мәрдикарлық» пенен шуғылланып қайтар еди.

Тарийхтан мәлим, биринши жер жүзилик урыста дүньяның 38 мәмлекети қатнасты. Урысқа 74 миллионға жақын адам жиберилди. Соннан 10 миллион адам жарадар болса, өлгенлер саны 20 миллионнан асты. Ал, екинши жер жүзилик урыста 50 миллион адам қазаланды. Биз тарийх бетлеринен орын алған урыстың аўыр ақыбетлерин естен шығара алмаймыз.

Сондай-ақ, Биринши Президентимиз И.Ә.Кәримов атап көрсеткениндей: «Фашизмге қарсы саўашқа кирген бизиң ата-бабаларымыз қандайдур төбешик яки қайсыдур бир «уллы көсем» ушын жан бермеген. Өзбекистан азаматлары, ең дәслеп өзи туўылған қала ҳәм аўылды, өз ана журтын, өз жақынларын, меҳрибан ата-анасы, сүйикли яры, жаннан әзиз перзентлерин көз алдына келтирген ҳалда басын өлимге тигип саўаш­қа кирген, усы муқаддес Ўатанымыз ушын жанын пидә еткен», «... өз журтын еслеп, әзиз инсанларын және бир мәрте көрсем, деп жан берген». «Ўатансүйиўшилик — бул сондай нәзик, терең бир сезим, ол тек ана сүти менен кириўи ҳәм жан менен шығыўы мүмкин». Демек, «Ўатансүйиўшилик» түсиниги ҳәр бир халықтың тарийхый өтмиши менен тығыз байланысқан. Ўатансүйиўшилик — өз киндик қаны тамған Ўатанына бол­ған садықлық, оның азатлығын ҳәм ғәрезсизлигин көз қарашығындай сақлаўдан ибарат.

Бүгинги күни Конституциямыздың 17-статьясында тынышлық идеясы өз сәўлелениўин тапқан: «Өзбекистан Республикасы халық­аралық қатнасықлардың толық ҳуқықлы субъекти болып табылады. Оның сырт­қы сиясаты мәмлекетлердиң суверенли теңлик, күш қолланбаў ямаса күш пенен қәўип туўғызбаў, шегаралардың бузылмаслық, даўларды парахат жол менен шешиў, басқа мәмлекетлердиң ишки ислерине араласпаў принциплерине және халықаралық ҳуқықтың бас­қа да улыўма тән алын­ған принциплерине ҳәм нормаларына тийкарланады...».

Ҳәр қандай раўажланыў жәмийетлик-сиясий турақлылық, тынышлық арқалы әмелге асады. Тынышлық — теңсиз қәдирият есапланады. И.Ә.Кәримов өз мийнетлеринде атап өткениндей: «Ҳәммемизге белгили, xалқымыз қашан, қай жерде болмасын, дуўаға қол ашар екен, әўеле тынышлық болсын, аманлық болсын, деп нийет етеди. Жаратқаннан усыны сорайды. Бул еки сөз ел-журтымыздың қан-қаны, жүрек-жүреги, сүйек-сүйегине сиңип, оның ушын өмир мазмунына, бийбаҳа қәдириятқа айланып кеткен».

Халқының жанкүйер перзенти болған Биринши Президентимиздиң узақты гөзлеп ислеп шыққан ғәрезсиз Өзбекистан мәмлекетиниң өзине тән раўажланыў жолы — «Өзбек модел»ин пүткил дүнья тән алды. Оның тийкарын қураўшы 5 принциптиң дурыслығын ғәрезсизлигимиздиң шерек әсирлик тарийхы дәлилледи.

Ашық аспан, тыныш турмыс, бахытлы келешек ушын ҳәр биримиз Биринши Президентимиз Ислам Кәримовтан мәңги миннет­дармыз!

Гүлистан ҚАРАМАНОВА,

Бердақ атындағы ҚМУ, Археология кафедрасының доценти.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF