Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 15:38:35, 24.09.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҚЫЗ БАЛА ЕЛДИҢ КӨРКИ

«Қыз баланы колледж питкерместен, өнер ийелеместен ким турмысқа бермекши болса, мен буған пүткиллей қарсыман. Қыз бала ең дәслеп кәсип ийелеп, өз пикирине ийе болып, турмысты аңласын. Соннан кейин ол өмирде өз  орнын табады, жолын жоғалтпайды» деген еди, Биринши Президентимиз И.Кәримов.  Шынында да, өмирде өз орнын табыў, татыў шаңарақ ийеси болыў ҳәм саламат перзент­лерди камалға келтириў ҳәр бир қыз бала ушын үлкен бахыт. Қызларымыз елдиң көрки, келешекте ана болады.  Лекин, ерте турмыс қурыў ақыбетинен жаслар арасында кеўилсиз жағдайлар еле де ушырасып атырғанлығы ашынарлы.

Сонлықтан, жаслар арасында ерте турмыс қурыўдың алдын алыў бойынша орынларда түрли илажлар турақлы өткерилмекте. Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық инс­титутында «Ерте турмыс қурыўдың алдын алыў ҳәм ағайинлер арасындағы некениң ақыбетлери» атамасында семинар болып өтти. Онда Қарақалпақстан Республикасы Ана ҳәм бала скринг орайы шыпакерлери, косметолог, психолог қәнигелери ҳәм институттың оқытыўшылары ҳәм студент-жаслары қатнасты. Семинарда институттың Ҳаял-қызлар комитети басланғыш шөлкеми баслығы Лиза Ибрагимова  ҳәм басқалар қызларымыз ертеңги күнимиздиң болажақ аналары екенлиги, саламат шаңарақтан саламат перзентлер дүньяға келиўи, олардың зыянлы әдетлерден аўлақ болыўы ҳәм медициналық мәдениятқа итибарды күшейтиў зәрүрлиги ҳаққында сөз  етти.

«Ҳаялды ҳүрмет етсек, миллетти ҳүрмет еткен боламыз» дегениндей, шаңараққа ийилип түскен келинге ата-енеси, жақынлары ҳәр тәреплеме ғамқорлық көрсетиўи, түрли стресс жағдайларын жеңиўине жәрдем бериўи, медициналық тексериўден өз ўақтында өтиўин тәми­йинлеўи сол шаңарақ даўамшысы саналған саламат перзенттиң дүньяға келиўине тийкар жаратады. Мине, усындай пикирлер дөгерегинде қәнигелер көплеп турмыслық мысаллар келтирип, жаслардың өзлерин қызықтыр­ған сораўларына жуўаплар берди.

Т.ЖӘРИМБЕТОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF