Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:06:12, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ӨЗБЕКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТИНИҢ «ИСБИЛЕРМЕНЛИК СУБЪЕКТЛЕРИНЕ МӘМЛЕКЕТЛИК ХЫЗМЕТЛЕРДИ КӨРСЕТИЎ МЕХАНИЗМЛЕРИН ЖЕТИЛИСТИРИЎГЕ БАЙЛАНЫСЛЫ ҚОСЫМША ИЛАЖЛАР ҲАҚҚЫНДА»ҒЫ ҚАРАРЫНА

ТҮСИНИК

Халық пенен өткерилип атырған ашық-айдын пикирлесиўлер,  исбилерменлик субъектлери менен ушырасыўлар лицензия ҳәм рухсатнама бериў, инженерлик — коммуникация тармақларына жалғаныў процесслеринде мәмлекетлик хызметлерди «бир айна» принципи тийкарында көрсетиўди нәтийжели шөлкемлестириўге тосқынлық етип атырған бир қатар системалы машқалалар сақланып киятыр­ғанын көрсетпекте.

Атап өтиў орынлы, исбилерменлик субъектлери өз жумысын баслаўы ушын елеге шекем ҳәр қыйлы мәмлекетлик уйымларға мүрәжат етиўге мәжбүр болмақта, лицензияларды ҳәм рухсатнамаларды рәсмийлестириў процесслеринде заманагөй мәлимлеме-коммуникация технологиялары имканиятларынан зәрүр дәрежеде пайдаланбай атыр, көпшилик мәмлекетлик хызметлер, тилекке қарсы, елеге де­йин дәстүрий усылларда, қағаз түринде көрсетилмекте.

Шет ел тәжирийбеси соны көрсетпекте, «бир айна» орайы сыяқлы инс­титутлар мәмлекетлик хызметлердиң ашық-айдынлығын ҳәм жәриялылығын тәмийинлеўде және мәмлекетлик уйымлардың исбилерменлик структураларына өз ўақтында көмеклесиўге байланыслы жумыс нәтийжелилигин арттырыўда үлкен әҳмийетли орын ийелейди.

Бул салада исбилерменлик субъект­лери алға қойған әҳмийетли машқалалар ҳәм усыныслар, өткерилген үйрениўлердиң нәтийжелеринен келип шығып, Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Исбилерменлик субъектлерине мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў механизмлерин жетилистириўге байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарары қабыл етилди.

Қарарда нәзерде тутылған илажлар мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў процесинде шубалаңқылық, бюро­кратлық тосқынлықлар ҳәм рәсмиятшылық жағдайларының жүзеге келиўине жол қоймаўға, заманагөй мәлимлеме-коммуникация технологияларын кеңнен қолланыў арқалы олардың сапасын ҳәм нәтийжелилигин түп-тийкарынан арттырыўға қаратылған.

Қарарға муўапық район ҳәм қалаларда жумыс ислеп атырған исбилерменлик субъектлерине «бир айна» принципи тийкарында мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў орайлары ра­йон (қала) ҳәкимликлери структурасынан Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлигиниң басқарыўына өткерилмекте. Бул болса, «бир айна» орайларын нәтийжели басқарыў, олардың жумысын ҳәм басқа да  мәмлекетлик уйымлар менен өз-ара бирге ислесиўин шөлкемлестириўге байланыслы системалы қатнасты белгилеў имкания­тын береди.

Банклер ҳәм кредит бюролары, олардың филиалларынан ҳәм ўәкилханаларынан тысқары барлық исбилерменлик субъектлерин мәмлекетлик дизимнен өткериў «бир айна» орайларына жүкленбекте. Бундай илаж исбилерменлик субъектлерин дизимнен өткериў ҳәм есапқа алыўдың ҳәрекеттеги пытыраңқы системасының орнына жаңа, бир пүтин системаны жаратыўға қаратылған.

Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлиги «бир айна» орайларының жумысына улыўмалық басшылықты ҳәм исбилерменлик субъектлерине мәмлекетлик хызметлерди көрсетиўге байланыслы нызамшылыққа әмел етилиўи үстинен қадағалаўды әмелге асыратуғын ўәкилликли уйым болып белгиленди.

Бул ўазыйпаларды орынлаў ушын Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлигинде Мәмлекетлик хызметлерди көрсетиўди муўапықластырыў ҳәм раўажландырыў басқармасы, орынларда болса, оның аймақлық бөлимлери шөлкемлестириледи.

«Бир айна» орайлары арқалы мәмлекетлик хызметлерди сапалы ҳәм нәтийжели көрсетиўге тосқынлық ететуғын машқалалы мәселелерди тезлик пенен шешиў ушын исбилерменлик субъектлерине мәмлекетлик хызметлерди көрсетиў саласындағы жумысты муўапықластырыў бойынша Республикалық ҳәм аймақлық комиссиялар шөлкемлестирилмекте.

Бул комиссиялар системалы түрде, соның ишинде, орынларда халық пенен тиккелей пикирлесиў арқалы маш­қалаларды анықлаўдың ҳәм мәмлекетлик хызметлердиң сапасын, ашық-айдынлығын ҳәм жәриялылығын арттырыўға қаратылған зәрүр илажларды көриў менен шуғылланады.

«Бир айна» орайлары тәрепинен исбилерменлик жумысын әмелге асырыў ушын 16 түрдеги рухсатнамаларды басқа ведомстволарға бармай рәсмийлестириў әмелияты шубалаң­қылықтың алдын алыўға, исбилерменлик субъектлериниң ўақтын ҳәм материаллық қәрежетлерин үнемлеўге көмеклести.

Әне усындай унамлы әмелиятты буннан былай да кеңейтиў мақсетинде қарарда талап ең жоқары болған қосымша 86 түрдеги лицензияларды ҳәм рухсатнамаларды  «бир айна» орайлары арқалы рәсмийлестириў механизмин басқышпа-басқыш енгизиў нәзерде тутылмақта.

Буннан былай исбилерменлик субъектлери жоқарыдағы лицензияларды ҳәм рухсатнамаларды алыў ушын басқа ведомстволарға бармай оларды анық мүддетлерде беретуғын «бир айна» орайларына тиккелей мүрәжат етиў имканиятына ийе болады. «Бир айна» орайлары барлық зәрүр келисим  тәртип-қағыйдаларын исбилерменлик субъектиниң қатнасысыз бийғәрез әмелге асырады.

Буннан тысқары, 2018-жыл 1-январьдан баслап «бир айна» орайлары арқалы усынылатуғын лицензияларды ҳәм рухсатнамаларды қағаз түриндеги арнаўлы бланкаларда мәжбүрий рәсмийлестириў талабы бийкар етиледи. Бунда берилген, тоқтатып қо­йылған, қайта тикленген, қайта рәсмийлестирилген, бийкар етилген, сондай-ақ, әмел етиў мүддети жуўмақланған рухсатнамалар ҳәм лицензиялар ҳаққындағы мағлыўматларды «Лицензия» мәлимлеме системалары комплекси арқалы алыў имканияты жаратылады.

2017-жылдың 8 шерегинен иске түсирилетуғын «Лицензия» мәлимлеме системаларының комплекси:

тийисли мәмлекетлик уйымға бармай, «бир айна» принципи бойынша мәмлекетлик хызметлерди электрон түрде алыўға;

рухсатнамалар ҳәм лицензиялар алыў тәртиби ҳәм мүддетлери ҳаққындағы, сондай-ақ, рухсатнамалар ҳәм лицензиялар реестриндеги мағлыўматлардан аралықтан турып пайдаланыўға;

«бир айна» орайлары арқалы көрсетилип атырған мәмлекетлик хызметлер бойынша рухсатнама ҳәм лицензия бериў ҳаққындағы арзаларды көрип шығыў процесин ҳәм нәтийжесин, қай жерде ҳәм қай тәризде мүрәжат еткенине қарамастан, бақлаўға имканиятлар жаратады.

Қарарды әмелге асырыў, әлбетте, исбилерменлик субъектлерине мәмлекетлик хызметлерди көрсетиўди жаңа сапа басқышына көтериўге, халықтың мәмлекетке болған исенимин арттырыўға, «Халық мәмлекетлик уйым­ларға емес, мәмлекетлик уйымлар хал­қымыз­ға хызмет етиўи керек» деген ийгиликли идеяны турмысқа енгизиўге көмеклеседи.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF