Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:35:03, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «Мийнет ҲаҚы, пенсия, напаҚа ҲӘм стипендияларды тӨлеЎ механизмин жетилистириЎге байланыслы Қосымша илажлар ҲаҚҚында»Ғы Қарарына

ТҮСИНИК

Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Мийнет ҳақы, пенсия, напақа ҳәм стипендияларды төлеў механизмин жетилистириўге байланыслы қосымша илажлар ҳаққында»ғы қарарында пенсионерлер, студентлер ҳәм халықтың басқа да социаллық жәрдемге мүтәж қатламларының ҳуқықлары менен нызамлы мәплерин исенимли ҳәм нәтийжели қорғаў, олар Өзбекистан Республикасының барлық аймақларында сатып алатуғын товар ҳәм хызметлер ушын төлемлерди тосқынлықларсыз әмелге асырыўы ушын қолай шараятлар жаратыўға байланыслы қатаң илажлар белгиленген.

Бул қарар елимиз аймақларында мийнет ҳақы, пенсия, напақа ҳәм стипендиялар төлеўдеги бар жағдайды сын көз-қарастан талқылаў нәтийжесинде қабыл етилди. Буннан тысқары, Өзбекистан Республикасы Президентиниң Виртуал қабыллаўханасына келип атыр­ған мүрәжатлардиң талқыланыўы мийнет ҳақы, пенсия, напақа ҳәм стипендияларды  өз ўақтында төлемеў, төлемлерди пластикалық карточкалар­ға нақ пулсыз түрде тийкарсыз рәўиште өткериў жағдайларының көбейгенин және төлем терминаллары ҳәм банк аппаратлары системасы жетерли дәрежеде раўажланбағанын көрсетпекте.

2016-жыл 27-сентябрьде Өзбекистан Республикасы Президентиниң Виртуал қабыллаўханасы иске түскеннен берли 7 мыңнан аслам усындай мазмундағы мүрәжатлар келип түскен.

Бул унамсыз жағдайларға шек қойыў мақсетинде қарарда 2017-жыл февраль айынан баслап:

бириншиден, барлық түрдеги пенсияларды төлеў ҳеш қандай шеклеўлерсиз толық көлемде нақ түрде әмелге асырылатуғыны;

екиншиден, 58 таўлы ҳәм алыс ра­йонларда жайласқан бюджет шөлкемлериниң хызметкерлерине мийнет ҳақы төлеў, сондай-ақ, усы районлардың халқына социаллық төлемлер де ҳеш қандай шеклеўлерсиз толық көлемде нақ түрде әмелге асырылатуғыны;

үшиншиден, жоқары оқыў орынларының студентлерине стипендия төлеў 50 проценттен кем болмаған муғдарда нақ түрде әмелге асырылатуғыны белгиленген.

Соның менен бирге, Қаржы минис­трлиги, Пенсия қоры ҳәм почта хызмети шөлкемлерине пенсиялардың үзликсиз, тийисли айдың 27-сәнесинен кешиктирмей төлениўин тәмийинлеўге байланыслы қатаң тапсырма берилген.

Буннан тысқары, аймақларда қәлиплескен мийнет ҳақыны нақ түрде және пластикалық карталарға өткериў жолы менен төлеўдеги пропорциялар сын көз-қарастан қайта көрип шығылады. Бул процессте адамлар өзиниң мийнет ҳақысынан пайдаланыўда маш­қалаларға дус келмеўи ҳәм өзлерине керекли товар ҳәм хызметлерди еркин сатып алыўы ушын әмелдеги төлем терминалларының инфрастурктурасы есапқа алынады.

Орайлық банк коммерциялық банк­лердиң мийнет ҳақы, пенсия, напақа ҳәм стипендиялар және оларға теңлес­тирилген төлемлерди төлеўде жол қо­йылып атырған нызамбузыўшылықларды ҳәм кемшиликлерди қысқа мүддетте сапластырыўға байланыслы жумысларды шөлкемлестириўи лазым. Биринши талапқа муўапық пул қаржылары хожалық жүргизиўши субъектлердиң есап бетлеринен ҳеш қандай қарсылықсыз берилиўин тәмийинлеўи зәрүр.

Мийнет ҳақы, пенсия, напақа ҳәм стипендиялардың өз ўақтында ҳәм толық төлениўи Бас прокуратура тәрепинен қатаң қадағалаўға алынады. Сондай-ақ, Бас прокуратура коммерциялық банклердиң лаўазымлы шахсларының белгиленген тәртипти бузғаны ушын жуўапкершиликке тартылыўы ҳаққындағы нызамшылық нормаларының әмелде қолланылыўын үйренеди.

Соның менен бир қатарда, қарарда коммерциялық банклерди мийнет ҳақы, пенсиялар ҳәм басқа да социаллық төлемлерди төлеў ушын керекли нақ пул қаржылары менен тәмийинлеў мақсетинде пул қаржыларының саўда ҳәм хызмет көрсетиў саласынан толық ҳәм өз ўақтында коммерциялық банклер кассаларына тапсырылыўын тәмийинлеўге қаратылған және базар экономикасы принциплерине сәйкес келетуғын системалы комплексли илажлар ислеп шығыў ҳәм әмелге асырыў нәзерде тутылған.

Президентимиз қарарының орынланыўын тәмийинлеў мийнет ҳақы, пенсия, напақа ҳәм стипендиялар және оларға теңлестирилген төлемлерди әмелге асырыў менен байланыслы жағдайды түп-тийкарынан жақсылаўға ҳәм пуқаралардың өз пул қаржыларын өзлерине қолайлы түрде алыў бойынша нызамлы ҳуқықларын толық тәмийинлеўге хызмет етеди.

Өзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «Мийнет ҲаҚы, пенсия, напаҚа ҲӘм стипендияларды тӨлеЎ механизмин жетилистириЎге байланыслы Қосымша илажлар ҲаҚҚында»Ғы ҚарарынаӨзбекистан Республикасы ПрезидентиниҢ «Мийнет ҲаҚы, пенсия, напаҚа ҲӘм стипендияларды тӨлеЎ механизмин жетилистириЎге байланыслы Қосымша илажлар ҲаҚҚында»Ғы Қарарына

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF