Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 22:32:07, 02.07.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАСЛАРДЫҢ ҲАҚЫЙҚЫЙ ҒАМҚОРШЫСЫ ЕДИ...

Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти И.Кәримов миллетимиздиң әзелий қәдириятларын тиклеў, жасларымыздың ҳеш кимнен кем болмай, нәўқыран әўлад болып камал­ға келиўинде тарийхый роль ойнады, пүткил дүньяда тән алынған раўажланыўдың «Өзбек модели» тийкарында елимизди танып болмайтуғын раўажланыў дәрежесине алып шықты. Елимиз өз ғәрезсизлигиниң шерек әсири даўамында дүньяда өзиниң атына, орнына ҳәм статусына ийе болды.

И.Кәримов 25 жыл даўамында ғәрезсиз Өзбекистанды басқарып, ашық-айдын пуқаралық жәмийети ҳәм базар экономикасына тийкар­лан­ған ҳуқықый демократиялық мәмлекет қурыўдың терең ойлан­ған стратегиясын ислеп шыққан ҳәм  оны әмелге асыр­ған уллы мәмлекетлик ғайраткер сыпатында елимизде ҳәм халық­аралық майданда жоқары абырай-мәртебеге ийе болды.

Өзбекистанның суверенитетин ҳәм ғәрезсизлигин сақлаў және беккемлеў ол ушын бәрҳама ең жоқары әҳмийетли ўазыйпа болып келди ҳәм алып бар­ған сиясаттың тийкарғы принципи болып қалды.

Әсиресе, елимиздиң бүгинги ҳәм ертеңги күниниң шешиўши күшине айланып атырған жасларымыздың сана-сезимин ҳәм дүньяқарасын пүткиллей өзгерткен, нәўқыран әўладты тәрбиялап өсириўдиң жаңа принципиаллық системасын шөлкемлестириў ҳәм оны турмысқа енгизиў, оларды миллий ғәрезсизлик идеясына садықлық руўхында тәрбиялаў жумысларына тиккелей басшылық етти.

Сондай-ақ, қарақалпақ көркем өнери, мәденияты, оның тарийхы ҳеш бир дәўирде ғәрезсизлик жылларындағыдай терең үйренилип, пүткил жәҳәнге танылмаған еди. Қарақалпақ жаслары — спортшылары халық­аралық ареналарда, жәҳән чемпионатларында қатнасып, жоқары орынларды ийелеп келмекте.

Соңғы жылларда республикамыз көркем өнерин, оның жасларының талантын пүткил дүньяға көрсетип атыр­ған бир қатар қарақалпақ жасларымыз Журтбасшымыздың нәзерине түсип, мәмлекетлик сыйлықларға миясар болыўы да Президентимиз итибарының жемиси. Бундай мысалларды жүдә көплеп келтириў мүмкин.

Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың басламасы тийкарында, ески усыл ҳәм талаплардан пүткиллей ўаз кешкен ҳалда, кең көлемдеги Кадрлар таярлаўдың миллий бағдарламасы, тәлим-тәрбия системасын ең заманагөй халықаралық стандартлар бо­йынша түп-тийкарынан өзгертиўге қаратылған реформалардың бағдарламасы ислеп шығылып, турмысқа енгизилди.

Елимиздиң басшысы миллий-руўхый қәдириятларымызға ҳүрмет-иззет пенен қатнаста болыў, муқаддес динимизди, үрп-әдетлеримизди, бийбаҳа тарийхый мийрасларымызды қәстерлеп сақлаў ҳәм раўажландырыўды мәмлекетлик сиясат дәрежесине көтерди, халықаралық майданда Өзбекистанның абырай-мәртебесин арттырыўға үлкен үлес қосты.

Сонлықтан да, мәмлекетимиздиң Биринши Президенти     И.Ә.Кәримовтың туўылған күнин белгилеў, ол тырнағын салып берген Ўатанымыз ғәрезсизлигин, хал­қымыздың азатлығы жолында көрсеткен пидайы мийнетлерин, ана  жерге муҳаббатын, миллетимиз алдындағы уллы хызметлерин жасларымыздың санасына ҳәм жүрек төрине сиңдириў мақсетинде Өзбекис­тан Республикасы Министрлер Кабинетиниң усы жыл 12-январьдағы мәжилис баянламасы тийкарында республикамыздың барлық орынларында тийисли илажларды шөлкемлестириў белгиленген. Әлбетте, бундай бийбаҳа руўхый-ағартыўшылық, тәрбиялық әҳмийетке ийе илажлардың шөлкемлестирилиўи ертеңги күнимиздиң ийе­лери болған жасларымыздың жетик инсанлар болып жетилисиўинде үлкен әҳми­йетке ийе.

Қуўанышбай ЮСУПОВ,

Өзбекистан мәденият ҳәм көркем өнер институты Нөкис филиалы директорының орынбасары.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF