Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:00:22, 24.09.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БИРИНШИ ПРЕЗИДЕНТИМИЗДИҢ ЕСТЕЛИГИНЕ БАҒЫШЛАНДЫ

Пайтахтымыздағы Жаслар ора­йында Өзбекистан кәсиплик аўқамлары Федерациясы Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси тәрепинен ғәрезсиз елимиздиң тийкарын салыўшы, уллы мәмлекетлик ҳәм сиясий ғайраткер, халқымыздың әдиўли ҳәм ардақлы перзенти, елимиздиң Биринши Президенти Ислам Әбдиғаниевич Кәримовты еслеў кешеси болып өтти.

Илажға кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңеси аппаратының хызметкерлери, кәсиплик аўқамларының белсендилери, студент-жаслар, ғалаба хабар қуралларының ўәкиллери қатнасты.

Өзбекистан кәсиплик аўқамлары Федерациясының Қарақалпақстан кәсиплик аўқамлары шөлкемлери бирлеспеси Кеңесиниң баслығы У.Жалменов, Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң профессоры Ж.Сағындықов  ҳәм басқа да шығып сөйлеўшилердиң  атап өткениндей, тарийхый қысқа дәўирде елимизди ҳәр тәреплеме раўажландырыў, дүнья жәмийетшилигиндеги абырайын арттырыў, көп миллетли халқымыз арасында өз-ара дослықты және татыўлықты беккемлеў, талантлы жасларымызды қоллап-қуўатлаўда Биринши Президентимиздиң хызметлери айрықша болды. И.Кәримовтың басламасы менен ғәрезсизлигимиздиң дәслепки жылынан баслап өзине тән раўажланыў жолын таңлаған елимиз жәҳәнниң раўажланған мәмлекетлери қатарынан орын ийеледи. Барлық салаларда, соның ишинде, илим, билимлендириў, мәденият, денсаўлықты сақлаў, спортта жасларымыз ҳеш кимнен кем емеслигин, кем болмайтуғынын әмелде көрсетти. Бунда бир ғана өткен жылы Бразилияда болып өткен XXXI жазғы Олимпиада ҳәм Паролимпия ойынларында спортшыларымыздың көрсеткен әжайып нәтийжелерин атап өтиўимизге болады. Сонлықтан да хал­қымыз Биринши Президентимиздиң елим деп, журтым деп жанып ислеген уллы тарийхый хызметлерин ҳеш қашан умытпайды.

Өзбекистан Республикасы Президенти Ш.Мирзиёевтың усы жыл 25-январьдағы «Өзбекистан Республикасының Биринши Президенти Ислам Әбдиғаниевич Кәримовтың естелигин мәңгилестириў ҳаққында»ғы қарары ҳақыйқатында да  пүткил халқымыздың шын жүректен шыққан тилеги еди ҳәм оны бир аўыздан қоллап-қуўатлайды. Қарар­ға муўапық ҳәр жылы Биринши Президентимиз туўылған сәне — 30-январь күни кең түрде белгиленип, 2-сентябрь Еслеў күни сыпатында еске алынады.

— Биринши Президентимиз ҳәр бир шығып сөйлеген сөзинде «Өзбекистанның келешеги жаслар қолында, сонлықтан да оларға барлық мүмкиншиликлерди жаратып бериўимиз керек, елимиздиң барлық жаслары мениң перзентлерим, -дейтуғын еди, -дейди Нөкис мәденият ҳәм көркем өнер колледжиниң оқыўшысы Азиза Юсупова. — Талантлы жасларға елимизде барлық шараятлар жаратылған. Мениң өзим 2012-жылы «Жаңа әўлад» фестивалында,  2015-жылы «Жоқары мәнаўиятлы әўлад» фестивалында лауреат болған болсам, өткен жылы «Сүўретлеў көркем өнери» фестивалында алтын медаль алыўға миясар болдым. Жоқары оқыў орынларының студентлери ушын Ислам Кәримов атындағы мәмлекетлик стипендияның енгизилиўи келешекте жаслардың терең билим алып, бар уқыбын жүзеге шығарып,  Биринши Президентимиз үмит еткен бәркамал әўлад болып жетисиўине талпындырады.

Бундай илажлар республикамыздың барлық орынларында кең түрде өткерилмекте.

Д.АБИБУЛЛАЕВ,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF