Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:08:56, 22.01.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

НӨкис ТелеРАДИО орайы

заманҒа сай ҚӘдем атпаҚта

Ғалаба хабар қураллары ишинде телевидениениң орны айрықша. Сол ушында, белгили изертлеўши алым Б.Л.Розинг телевидениениң келешегин алдыннан көрип, өткен әсиримиз басында былай деп жазған: «Гүмансыз сондай дәўир келеди, сол ўақытта электр телескопия кең тарқалып, ҳәзирги телефон сыяқлы турмыслық дәўирликке айланады. Миллионлаған сондай әсбап «электр көзлер» жәмийетлик ҳәм жеке өмирде, илимде, техникада, санаатта, медицинада, аўыл хожалығында хызмет көрсете баслайды».

Сондай-ақ, ол күнделикли руўхый өмиримиздиң ажыралмас бөлеги. Республикамызда пайда болғанына енди ярым әсир ўақыт болғанына қарамастан, ол өз аудиториясының кеңлиги менен де, оперативлиги менен де үлкен мүмкиншиликлерге ийе. Ол тек елдиң шегарасы менен шекленбестен космос кемеси арқалы жер шарының қәлеген регио­нына қәлеген ўақытта көрсетиў бере алыў мүмкиншилигине ийе болмақта.


Елимизде қуўатлы ТВ ҳәм радио еситтириў системасы дүзилген. Ол жәмийетлик турмыстың барлық тараўларын қамтыўы менен бирге машқалаларды шешиўде, кемшиликлерди сапластырыўда, мәмлекетимиз ғәрезсизлигин беккемлеўде халқымыздың жәрдемшиси болып табылады.

Ғәрезсизлик жылларынан баслап Қарақалпақстан телевидениеси раўажланды. Оның материаллық-техникалық базасы беккемленди. 2007-жылы Президентимиздиң қарары бо­йынша Германияның «Сименс» фирмасының қәнигелери тәрепинен алып келинип орнатылған таза заманагөй телеаудио аппаратуралар нәтийжели жумыс ислеўге тийкар болды. Нөкис телерадио орайының инженер-техник хызметкерлери бүгинги глобалласыў, информациялық технологиялардың жедел раўажланыўына байланыслы дәўир менен тең қәдем тасламақта. Халқымызға усынылып атырған телекөрсетиў ҳәм радиоеситтириўлердиң техникалық сапасы сезилерли дәрежеде өсти.

*ақыйқатында да, көпшилик телетамашагөйлер ушын бул өзгерислер биринши гезекте видео көринис ҳәм сес сапасының әдеўир жақсыланыўында, видео көринис реңлилигиниң ҳәм деталларының анық көрсетилиўинде белгили болмақта. Буннан басқа телекөрсетиўлерди монтажлаўда енгизилген қурамалы монтаж аппаратуралы дизайнерлик ҳәм графикалық безеў компьютер бағдарламалары да жетискенликлердиң бири.

Ҳәзирги ўақытта телевидение ҳәм радио техноло­гия­сына енгизилип атырған бағдарлардың бири бул лентасыз локаль компьютер тармағы (сеть) арқалы телерадиоеситтириўлерди таярлап эфирге тарқатыў технологиясы есапланады. Бизде де, мине, жақын жыллардан берли усы технологияны иске қосып, бәрқулла оны жетилистирип, мүмкиншиликлерин кеңейтиў бойынша ис-илажлар алып бармақтамыз. Бул технология эфир материалларын таярлаў жумысы ўақтын азайтыў, яғный студияда жазып алынған көрсетиў матер­иалларын туўры компьютерге көширип, компьютер тармағы арқалы монтаж компьютерлерине киргизиў, таяр болған телекөрсетиўди қайтадан кассетаға көширместен редакторлық-техникалық тексериўден өткериў компьютерлерине өткерип, соңынан орайлық аппаратхана эфир компьютерлерине көшириўге мүмкиншилик жаратады.

М.Садуллаев,

Нөкис телерадио орайының директоры, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген журналист.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF