Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 09:01:41, 29.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

 

БАҚЛАЎШЫНЫҢ ҚЫҢЫР ИСЛЕРИ

Елимизде келешегимиз болған жасларға қаратылып атырған итибар, оларды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаў мақсетинде жаратылып берилип атырған жоқары дәрежедеги мүмкиншиликлерди көрип кеўлимиз толады. Олардың өзлери таңлаған қәнигеликлери бойынша билим алыўы ҳәм оқыў орынларын питкергеннен кейин ҳүкиметимиз тәрепинен шәртли түрде турақлы жумыс орынлары менен тәми­йинлеў мақсетинде дыққатқа ылайық илажлар алып барылмақта.

Бирақ, усындай итабар жаратылып берилип атыр­ған имканиятларға қарамастан ҳәр қыйлы қыйсық жоллар менен және де көбирек дәрамат топлаў, нызамсыз түрде өзгелердиң мүлкин өзлестириў сыяқлы жынаят көшесине түсип атырған жасларымыздың ҳәрекетлерин көрип, еситип оларды қалай ақлаўды да билмей ҳайран боласаң.


...Пайтахтымыздағы кәсип-өнер колледжлериниң бирин тамамлап, орта мағлыўматлы қәнигеликке ийе болған Жәримбетов Мийрас Идирейсович «Қарақалпақ аймақлық электртармақлары» ашық акционерлик жәмийетине қараслы Нөкис энергия менен тәмийинлеў кәрханасына бақлаўшы болып жумысқа орналасты. Шаңарақ қурды. Бир перзенттиң әкеси. Ал, жумысындағы тийкарғы ўазыйпасы — жеке хожалықлардың пайдаланған электр энергиясының төлемлерин қадағалап барыўдан ибарат.

Лекин, «Алтын көрсе периште жолдан шығады» дегендей, пуқаралардың пайдаланған электр энергиясының төлемлерин қадағалап жүрип өзиниң тийкарғы жумысы емес, жеке қалтасының ғамын ойлаўға өтти. Яғный, пуқараларға «Бузылып қалған электр есаплағыш үскенеңди ислетип беремен, тазасын орнатыўға жәрдем беремен, қарызыңды өзим төлеп қояман, сиз әўереленбей-ақ қойың» дегендей бәнелер менен бир қанша адамлардың пулларын алдаў жоллары менен өзлестирип келди. Дәслепки жынайый ҳәрекетин Мийрас 2011-жылдың июль айында Нөкис қаласы, «Қызылқум» көшеси 195-жайда жасаўшы Б.Жолдасбаевтан «өзим саған еки электр есаплағыш үскенесин алып беремен» деп оның 280.000 сум муғдарындағы пулын алып, өзиниң жеке мәпине пайдаланады. Буннан кейин сол жылдың август айында және де пайтахтымыздағы «Уральская» көшеси 2-жайда жасаўшы пуқара П.Алланиязовтан «Сизге акт пенен салынған 88.000 сум жәрийманы 50.000 сум берсең «жаўып» беремен» деп, сентябрь айында болса 22-киши район 7/3 жай, 4-хана турғыны Т.Нарымбетовтан «электр энер­гияңыздан қарызыңыз бар, ҳәзир төлемесеңиз акт дүзип кетемен» деп 114.000 сум пулын алып, бул қарежетлерди де өз мәпине жумсайды.

«Дәмиккеннен қуныққан жаман» деген даналық ибара бар халқымызда. Ақыбетин ойламай өзгелердиң пулларын бир-еки мәрте алдаў жолы менен өзлестирип үйренген Мийрас Жәримбетов бул әдетин енди жийи-жийи тәкирарлаўға өтти. Бир ғана сентябрь айының ишинде жоқарыдағы пуқаралардан тысқары С.Сапарбаевтың 443.000, Г.Қосбергенованың 100.000, Б.Нурекеевтың 82.500, А.Байназаровтың 72.000, И.Қосбергеновтың 43.000 сум муғдарындағы пулларын, ал, октябрь айында болса Ю.Қудайбергенованың 23.000, З.Қулымбетованың 20.000, Ш.Мамутовтың 50.000 ҳәм А.Наўрызбаеваның 40.000 сум муғдарындағы пулларын ҳәр қыйлы алдаў жоллары менен өзлестирип өз мәпи ушын пайдаланады. Ҳәр қандай жынайый истиң жуўабы болатуғынындай Мийрастың бул нызамсыз ҳәрекетлерине де ти­йисли ҳуқық қорғаў уйымлары тәрепинен тыйым салынып, жуўапкершиликке тартылды.

Оның жынайый иси Жынаят ислери бойынша Нөкис қалалық суды тәрепинен ашық суд мәжилисинде көрип шығылып, гүман етилиўши М.Жәримбетов туўры жолдан шығып, әмелге асырған надурыс ис-ҳәрекетлеринен пушайман екенлигин билдирип, өзине қарсы қозғатылған жынайый исти амнистия актине тийкарланып өндиристен қысқартыўды соранғаны ҳәм Өзбекстан Республикасы Олий Мажлис Сенатының 2011-жыл 5-декабрь күнги Президентимиздиң усынысы ҳәм инсаныйлық принциплерине әмел етип қабыл етилген «Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң он тоғыз жыллығы мүнәсибети менен амнистия ҳаққында»ғы қарарының тийисли пунктлерине тийкарланып жазадан азат етилип, өндиристен қысқартылды. Жоқарыда атап өтилген пуқаралардың матер­иаллық шығынлары айыпланыўшы тәрепинен толығы менен қаплап берилди.

Мәмлекетимизде усындай, инсаныйлық принциплерге тийкарланып жаратылып берилип атырған жеңилликлерден Мийрас Жәримбетов та дурыс жуўмақ шығарып, келешекте өзиниң ҳадал мийнети менен елимиздиң, жәмийетимиздиң раўажланыўына мүнәсип үлесин қосады деп ойлаймыз.

Бирақ, усы орында өз нәўбети менен пуқараларымызды да сергек болыўға, ҳәр қандай адамның аўыз еки ўәделерине ҳәдден тыс исене бермей, өз ҳуқықларынан дурыс пайдалана билиўин қәлер едик. Кимгедур ақша төлеўден алдын исеним қағаз, квитанция ямаса оған теңлестирилген қандайдур ҳүжжет талап ете билсе мақсетке муўапық болар еди. Себеби, бундай ҳәдийсе кейинги рет екинши биреўлер тәрепинен қайталанбайды, деп ҳеш ким кепиллик бере алмайды...

Б.УРУМБАЕВ,

Жынаят ислери бойынша Нөкис қалалық судының судьясы.

 

 

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF