Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:16:20, 29.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИМКАНИЯТ

ЖАРАТЫЛҒАН

ЖЕРДЕ

-Мына районымыздағы спорт мектебиниң ашылғаны жас өспиримлеримиз ушын дым жақсы болды. Себеби, бүгинлиги көшеде не ойнарын билмей, зеригип жүрген балаларды көрмейсең. Қайсысына қарама, формаларын асынып, шуғылланыў орынларына қарай асығып-үсигип кетип баратырғаны.

-Дурыс айтасыз, дос­тым, мениң көшеден бери келмейтуғын баламда боксқа қатнағалы берли өзгерис көп. Таң азаннан шынығыўларын жуўырыўдан баслайды. Қызыққаны соншелли, гейде азанда уйқыдан кеш турса жылаўға дейин барады,- деп гүрриңлесип атырған келиншеклердиң гәпин еситип, қыялымда келешекте бул жаслардан да елимизге белгили чемпион аға-апаларындай спорт шеберлери жетилисип шығады деген ой елеследи.


Ҳәзир елимиздиң барлық орынларында, ҳәттеки шетки аўыллық жерлерде де бой тиклеген заманагөй, барлық қолайлы шараятларға ийе спорт комплекслери менен спорт мектеплери шуғылланыўшы жаслар менен толы екенлиги де жоқарыдағы апалардың сөзин дәлиллейди. Бүгинлиги олар өзлери қәлеген спорт түри менен шуғылланыў мүмкиншилигине ийе болыў менен бирге, физикалық жақтан шынығып, денсаўлығын беккемлесе, екинши тәрептен табысларға ерисип, елимиздиң байрағын жәҳән ареналарында желбиретип, халқымызды қуўанышқа бөлеп атыр­ғанларының саны күннен күнге асып атыр­ғанлығының өзи елимизде спорттың жетерли дәрежеде раўажланып атырғанынан дәрек берери сөзсиз.

Биз сөз етпекши бол­ған, табыслары мол тәрбия орынларының бири Әмиўдәрья районлық халық билимлендириў мәкемелери хызметин методикалық тәмийинлеў ҳәм шөл­кемлестириў бөлимине қараслы 1-санлы балалар ҳәм жас өспиримлер спорт мектеби болып, бул дәргайда тийкарынан футбол, волейбол, баскетбол, жеңил атлетика, стол тенниси, бокс, көркем гимнастика, жәми спорт­тың жети түринен 658 жас өспиримлер турақлы түрде шынығыўларға қатнайды. Мектепте тәрбияланыўшылар ушын барлық керекли шараятлар жаратылған. Балаларға тәжирийбели ҳәм жас 41 тренер сабақ береди. Бул дәргайда балалар спортын раўажландырыў бойынша бир қанша жумыслардың әмелге асырылғанлығының гүўасы болдық.

- Мектебимиздиң ашылғанына да бир неше жылдың майданы болды. Дәслепки жылларға қарағанда балаларымыздың спортқа деген қызығыўшылығы да, көрсетип атырған нәтийжелери де әдеўир алға илгерилеген. Олар арасында жийи-жийи жарыслар шөлкемлестирип турамыз. Себеби, бундай жарыслар жас спортшылардың қызығыўшылығын және де арттырады, өз үстинде еле де ислеп, алға қарай талпыныўына түртки болады. Ҳәзирги ўақытта көпшилик жасларымыз өзлери қызыққан спорт түри менен турақлы шуғылланып, дәслеп республикалық көлемде, соңынан қоңсылас еллерде, дүнья жүзинде өткерилип атырған чемпионатларға қатнасып, орын алып, елимизди танытып, танылып атыр­ғанлары қаншама дейсиз. Буның бәри хал­қымыздың мақтанышы деп ойлайман. Бизлер де мектебимиздеги шуғылланыўшылардың ҳәр бириниң усындай нәтийжелерди көрсетиўи ушын қолайлы шараятларды жаратып берип атырмыз. Тәрбияланыўшыларымыз республикалық, Өзбекстан, Қазақстан Республикаларында өткерилген турнерлерде сыйлы орынларды алып, тәрбияның зая кетпегенлигин дәлиллеп атыр. Және де айта кететуғыным, Ш.Оразбаев, Б.Исмайлов, А.Усманов, Ш.Рахимов ҳәм басқа тәрбияланыўшылардан күтеримиз көп,-дейди тренер Жасур Нурымбетов.

Ҳақыйқатында да, спорт мектебиндеги ҳәр бир дөгеректе шуғылланып атырған инталы, мақсетке умтылыўшаң жаслардың шынығыўларын көзден өткерер екенбиз, келешекте бундай инталы балалардан елимиздиң даңқын шығаратуғын, белгили спорт шеберлери жетилисип шығатуғынына исеним арттырдық.

Дилбархан

АЙЫМБЕТОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF