Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 08:33:44, 29.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МУҚАДДЕС ДИНИМИЗДИҢ ТАЗАЛЫFЫН САҚЛАЙЫҚ !

Fәрезсизлигимиздиң дәслепки дәўиринен-ақ елимизде ҳүждан еркинлиги нызам жолы менен кепилленди. Бирақ, айырым көзсиз исенимге берилген топарлар бул жаратып берилген ҳуқық ҳәм имка­ниятлардан надурыс пайдалана баслады. Олар ҳәр қыйлы ғәрезли мақсетлерди гөзлеп, муқаддес динимизге жаңа түсиниклерди киргизиў арқалы адамларды туўры жолдан адастырыўға урынып атырған жәмәәтлердиң ҳәрекетлери ушырасып атырғаны жүдә ашынарлы жағдай. Бүгинги күнде олардың ҳәрекетлерин Үйренип шығып, тийисли қарсы пикирлер билдириў жүдә әҳми­йетли. Биз сөз етпекши болған ағым, халқымыз тәбиятына жат болған идея­лық көринистеги қәўип болып табылады.


“Бахшиллошылар” рәсмий емес диний жәмәәти исенимде адас­қан топарлардан бири. Fайри исламий мәниске ийе бул жәмәәтке Бухара ўәлаятында туўылған Бахшилло Алиев тәрепинен 1997-жылы тийкар салынған. Жәмәәт ағзаларының көпшилиги Бухара қаласы ҳәм Когон районында жасайды.

“Бахшиллошылар” өзлериниң мусылман екенликлерин даўа етпесе де, негизинде олардың диний исенимге көзқараслары ислам дининиң негизги тәлиматына қарсы болып есапланады. Буған “Бахшиллоның Маҳдий келиўи пайғамбарлық, ҳаж, намаз сыяқлы ақыйда (исеним) мәселелерине мҮнӘсибетиндеги қәлбеки көз-қараслары дәлил бола алады. Бахшилло пайғамбарлықты даўа етип, исламның бул бойынша ақыйдасына қарсы идеяны алға сүрди. Ол өзин Пайғамбар, өмирлик жолдасы Моҳира Алиеваны “Мусылманлар анасы” деп, перзентлери Алым ҳәм Фаҳриддинди “Мусылманлар әмири”, жақын избасарларын саҳабалар деп жәриялаған.

Ҳәммеге белгили, өуранда Муҳаммед (с.а.ў) соңғы пайғамбар екенлиги ҳаққында анық кӨрсетпелер бар. Улыўма бул мәселе Ислам ақыйдасының тийкарғы шӘртлеринен бири болып есапланады.

Ислам уламалары Пайғамбарлық тамамланғанлығын көрсеткен. Бул тәлиймат бойынша, Муҳаммедтен (с.а.ў) соң өзин Пайғамбарман деп жәриялаған адам жалғаншы, тәжжал ямаса мәжгүн есапланады.

Бахшилло 1990-жылдың ақырында халық арасында диний ҳӘм миллий тийкарда қарсылық келтирип шығарыўға қаратылған жынайы ис-ҳӘрекетлер ислегени ушын қамақ жазасына ҳҮким етилген. Ол Өзге журтта да Өзиниң жасалма пикирлеринен ўаз кешпей, Бухара ўӘлаятындағы пикирлеслери арқалы “Бахшиллошылар” жӘмӘӘти идеяларын пуқараларымыз арасында тарқатыўға урынып келмекте. Буның Үстине Бахшилло жӘне бир қӘлпеки даўа менен шықпақта. Оны зиярат еткен адам мисли ҳаж Әмелин орынлаған адамның саўабын аладымыш.

Бул сӨзи, ҳӘрекети менен динимиздиң ҳаж бо­йынша кӨрсетпелерин Өзиниң турақсыз даўалары менен бийкарлап атырған “Бахшиллошылар” ислам тәлийматынан жырақ адам екенлигин және бир рет дәлиллейди. Соның менен бирге, Бахшилло, өзине ергенлерге намаз бир суткада үш рет парыз қылынған” деген жалған даўасы муқаддес динимизге пүткиллей қарсы. Пайғамбарымыз Муҳаммедтен (с.а.ў) келтирилген ҳәдислерде болса парыз намаз бир кеше-кҮндизде бес ўақыт екенлиги ҳаққында анық айтылған.

Әбиў Хурайра (р.а)дан рәўаят қылынады: “Набий (с.а.ў) “Айтыңлар егер биреўиңиздиң есигиңиздиң алдында арна болса, ол сонда ҳӘр кҮни бес мӘрте жуўынып турса, оның киринен бир нӘрсе қала ма?”, деди. “Оның киринен ҳеш нәрсе қалмайды”, деди саҳабалар. Пайғамбарымыз (с.а.ў) “Мине соған уқсап Аллаҳ бес ўақыт намаз бенен қӘтелерди жуўады” деди (Имам Бухарий ҳӘм Муслим рәўияты).

Буннан тысқары Бахшилло өзиниң избасарлары арасында өзине ергенлерге қыяметте сораў-жуўап жоқ екенлиги, қандай ҳалатта қайтыс болыўына қарамастан, оларға шейитлик дәрежеси берилетуғыны ҳаққында лап айтпақта. Ол өзиниң киши дәретин барлық кеселликлерден айықтырыўшы дәри сыпатында пулға Өбекстанда қалған “муридлерине” жиберип атырғаны, исениўшилер болса, оны шыпа деп пайдаланып атырғаны сирә ақылға сыймайтуғын дәрежедеги көз боямашылық ҳәм иймансызлықтан басқа нәрсе емес.

Оның мақсетлеринен және бири — муқаддес ислам динимизди ыдыратыў арқалы өз абырайын арттырыў. Бахшилло тәрепинен оған ермеген мусылманларды, атап айтқанда, ислам дини тәлийматларын жалғанлардан қорғап атырған уламаларды “фасиқ” деп жәриялағаны, көз боямашының жасырын мақсетлеринен және бири жәмийетимиздеги турақлылыққа иритки салыў екенлигинен дәрек береди. Усы жәмәәтке ағза болған айырым шахслардың кейинги турмысы секта формасындағы жәмәәттиң тәсири ақыбетинде жолдан шығып, шаңарақлары бузылып атырғанлығы “Бахшиллошылар” жәмийеттиң тынышлығы ҳәм парахатшылығына зыян тийгизиўши иллет екенлигин көрсетпекте.

Атап өтилгенлерге тийкарланып, “Бахшиллошылар” жәмәәтиниң жалған идеялары динимиз тийкарларына пҮткиллей қайшы екенлиги ҳәм мусылманлар арасында ала аўызлық келтирип шығарыўына себеп болыўы, сондай-ақ кимде-ким Бахшиллошының қәлбеки идеяларына ерсе, ислам дининиң келип шығыўы ҳаққында қатаң жуўмақ жасаўы мҮмкин. Адасып усы жәмәәтке кирип қалғанлар болса, өз ўақтында туўры жолға, шаңарағы ҳәм жәмийети қушағына қайтыўы керек.

Бул ҳаққында ҳүрметли Президентимиз: “Халқымыздың тәбиятына тиккелей жат болған сиясий, диний экстремизм ҳәм басқа да жаўыз ағымлардың журтымызға кирип келиўи ҳәм тарқалыўы тынышлыққа, перзентлеримиз келешегине үлкен қәўип туўдыратуғынын адамлар санасына терең сиңдириўимиз керек” деген еди. Биз бундай бузғыншы ағымлардың пуш идеяларына алданбастан, перзентлеримизди олардың дузағына түсип қалыўдан сақлап, аўызбиршилик пенен муқаддес динимиздиң тазалығын сақлайық.

Ш.БАЎАТДИНОВ,

Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF