Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 13:41:56, 21.04.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АРАЛ БОЙЫ ТУРИЗМИНИҢ БАСЛЫ ОБЪЕКТИ

90 мыңға жақын экспонатқа ийе, бүгинги күнге шекем Европа мәмлекетлери, Америка Қурама Штатлары, Япония, Австралия, Германия, Франция, Италия, Голландия, Испания сыяқлы көп ғана еллердиң көркем-өнер сүйер журтшылығын өзиниң бийбаҳа ғәзийнелери менен таныстыра алған өарақалпақстан мәмлекетлик И.В.Савицкий атындағы көркем-өнер музейи Музейлер күни байрамын кең нышанламақта.

Англияның “Гардиан” газетасында бул музей “Жәҳәнниң ең әжайып музейлериниң бири” деп мо­йынланып, дүньяның жетекши көркем-өнер изертлеўшилери музейимиздиң коллекцияларын көркем-өнер тарийхын қайта көрип шығыўға тийкар болады, деп көрсетиўи бул байлықлар дүньялық әҳмийетке ийе екенлигин және бир мәрте дәлиллейди. Әсиресе, “The New York Times” газетасы музейимизди дҮньядағы 29 айрықша мәдений объектлер қатарына киргизгенлигин, “дүньядан көз жумбастан бурын көриўге арзыйтуғын өзгеше орынлардың бири” екенлиги ҳаққында жазыўы ҳәммемиз ушын да мақтаныш.


Халықаралық Музейлер кҮни қарсаңында пайтахтымызда усындай жӘҳәнге танылған музейдиң пайда болыўына тийкар жаратқан москвалы художник И.В.Савицкийдиң мийнетлери туўралы да айтып Өтиў орынлы. Ол Өткен Әсирдиң 50-60 жылларында Россия ҳәм ТҮркистаннан бҮгинги кҮнде дҮнья жӘмийетшилигиниң нӘзерин тартыўға себепши болып атырған Өлмес картиналарды, кӨркем-Өнер шығармаларын, халқымызға тийисли кӨп кӨркем-Өнер ғӘзийнелерин өарақалпақстанға алып келген.

ҲӘзир “Орайлық Азияның Третьяковы” деп атап атырған И.В.Савицкий (қайтыс болғаннан кейин) 2002-жылы Президентимиз тӘрепинен “Буюк хизматлари учун” ордени менен сыйлықланды.

ҲӘзирги ўақытта музей Қарақалпақстан Республикасы Өнерментлери, художниклери менен Үзиликсиз байланыста. Бул арқалы турист­лер ушын саўғалардың сапасын жақсылаў ҳәм халқымыздың миллий қӘдириятларын жӘҳәнге таратыўға Үлес қоспақта.

ДҮньяның барлық еллеринен музейди тамашалаўға келип атырған қызығыўшылардан басқа ҳәр жылы шет елли қӘнигелер, кӨркем-Өнер изертлеўшилери музейимиздиң турақлы мийманлары. Бул қӘнигелерге музей тӘрепинен мӘслӘҳәтлер, Әмелий жӘрдемлер кӨрсетилип атырғанының Өзи кӨп нӘрселерди аңлатады. Германиядан, Франциядан ҳәм “Шегарасыз реставраторлар” халықаралық шӨлкеминен қӘнигелер бул музейде еки жыл даўамында жумыс алып барды.

Айта кететуғын ең Әҳми­йетли мӘселелердиң бири 2011-жылдың сентябрь айын­да Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң “2012-2013-жылларда НӨкис қаласындағы И.В.Савицкий атындағы өарақалпақстан Республикасы мӘмлекетлик кӨркем-Өнер музейиниң екинши нӘўбеттеги қурылысын жобаластырыў ҳаққында”ғы қарары қабыл етилди. ҲӘзирги ўақытта бул жойбар “Узшаҳарсозлик ЛИТИ” Өзбекстан Республикасы мӘмлекетлик архитектурақурылыс кӘрханасы тӘрепинен қолға алынып атыр. Демек, жӘҳән тӘн алып атырған музейимизге мӘмлекетимиз тӘрепинен де Үлкен дыққат қаратылмақта.

П.ХОЖАМУРАТОВА.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF