Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 14:16:30, 21.04.2021
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ИСЛАМ ТЕРРОРИЗМДИ ҚАРАЛАЙДЫ

Бүгинги күнде бәршемиз гуўасы болып атырғанымыздай, динимизди нықап етип алған террористлик шөлкемлер өз ҳәрекетлери менен пүткил дүньяны ләрзеге салып, бир неше мыңлаған бийгүнә адамлардың өлимине себепши болмақта. Енди «Жәҳән урысы», «Ядро қәўпи» ҳаққындағы гәплер қалып, ҳәмме терроршылар ҳәм оның қәўип-қәтерлери ҳаққында сөз етип атыр.

Ҳәзирги ўақытта «Ал-Каида», «Ат-Такриф ўәл ҳижра», «Ал-Жиҳад» ҳәм «Ҳизбут-таҳрир» сыяқлы терроршы топарлар динимизди бүркенип, өзлериниң әмелге аспайтуғын қам идеялары менен жасларымыздың сана-сезимин зәҳәрлеўге ҳәрекет етип келмекте. Усындай, өзлерин «Ислам қор­ғаўшыларымыз» деп есаплап жүрген айырым нийети бузық кимселер жәмийетлик орынларда, адамлар көп жыйналатуғын жерлерде бузғыншылық, қопарыўшылық ҳәрекетлери арқалы бийгүнә адамлардың өлимине себепши болып атыр.


Тийкарында «Ислам» сөзи менен биргеликте террор сөзиниң қосып айтылыўы жүдә ашынарлы жағдай. Себеби, бул сөзлер мазмуны-мәниси тәрепинен де улыўма бир-бирине қарама-қарсы түсиниклер болып есапланады. Мусылманлар бир-бири менен көрискен ўақытта «Ассалаўму-алейкум», яғный «Сизге тынышлық тилеймен» деген мәнини аңлататуғын сөзлер менен сәлемлеседи. Мине, усының өзи де Ислам дининиң тынышлық дини екенлигинен дәрек береди. Сондай-ақ, Ислам дини зулымлық пенен жаўызлықтың ҳәр қандай көринисине улыўма қарсы. Қураны кәримниң «Наҳл» сүресиниң 91-аятында - «Әлбетте, Аллаҳ әдилликке, ийгиликли ислерге ҳәм ағайин-туўысқанларға жақсылық етиўди буйырады ҳәм бузғыншылық, жаўыз ислер ҳәм зулымнан қайтарады» деп жазылса және бир аятта - «Кимде-ким қаст­тан бир мөминди өлтирсе, оның жазасы дозақта мәңги қалыў. Және оған Аллаҳ ғәзеп қылғай, нәлетлегей ҳәм оған үлкен азапты таярлап қойғай» деп мәрҳамат қылады.

Жоқарыдағы аяты кәримниң мазмунына итибар беретуғын болсақ Аллаҳ мусылманларды бузғыншылық, жаўыз ислер ҳәм зулымнан қайтармақта, себеби, бундай ислер Ислам дининде қараланған ислерден есапланады. Ал, терроршылардың мақсети болса усындай қараланған, бузғыншылық, жаўызлық ҳәм зулымлық пенен өзлериниң жынайый ис-ҳәрекетлерин әмелге асырыўдан ибарат. Екиншиден, аятта Аллаҳ қасттан адам өлтиргенниң жазасы мәңги дозақ екенлигин айтып, бенделерин бундай жаўыз ислерден қайтармақта, ал, терроршылар болса адам өлтириўди өзлерине мақсет етип алмақта. Соның ушын да Ислам дини терроршылықты қаралайды ҳәм оған қарсы турады.

Пайғамбарымыз Муҳаммад алайҳиссалам бир ҳәдисинде - «Сизлерден бир-биреўиңиз зинҳар өз жолдасына қурал менен оқталмасын. Себеби, ол билмейди, шайтан оның кеўлин бузыўы мүмкин (яғный оның қәлбине ғулғула салыў арқалы мусылманларға қарата аттырыўы мүмкин) ал, ақыбетинде дозақ түбине қулайды» деп көрсетеди.

Бул ҳәдисте Пайғамбарымыз адамның жанына қаст етиў үлкен гүнә, оның жазасы дозақ екенлигин айтып үмметлерин бундай гүнадан қайтарыўды нийет еткен.

Басқа бир ҳәдисте Пайғамбарымыз алайҳиссалам «Кимде-ким өз үйинде қәўип-қәтерден аман ҳалда таң аттырса ҳәм бир күнлик азығы болса, демек оған дүнья инамлары толық берилген» деген. Және бир ҳәдис­те болса «Еки байлық бар, көпшилик адамлар қәдирине жетпейди - ол денсаўлық ҳәм тынышлық» деп мәрҳамат қылынады. Пайғамбарымыз усындай ҳәдислери арқалы - адамларға берилген ең үлкен байлықлардың бири бул тынышлық екенлигин билдирмекте.

Усының менен биргеликте Ислам дини тәлийматларының негизи инсан ушын зәрүр болған бес нәрсени қорғаўға ҳәм оларды раўажландырыўға қаратылған. Олар - инсан өмири, инсан ақылы, инсан дини, инсан нәсили ҳәм инсан мал-мүлки. Ал, терроризм болса әне усы нәрселердиң барлығы ушын кәўипли. Демек, терроризмниң қәўип-қәтерлерине пүткил жәмийетшилигимиз биргеликте қарсы гүресиўимиз лазым. Елимизде ҳүким сүрип турған тынышлықты көзимиздиң қарашығындай сақлай билиўимиз керек.

Бахрамаддин РАЗОВ,

«Имам ишан Муҳаммад» жомеъ масжиди имам-кәтиби ўазыйпасын атқарыўшы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF