Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:29:09, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТАЛАПШАҢ ШЫПАКЕРЛЕРДИҢ БИРИ

Ҳәр бир инсан дүньяға келгеннен кейин өмирден өз жолын таўып, бахытлы жасаўды нийет етеди. Көпшилик жүрегиниң төрине түйген мақсетлерине жетисиў ушын тынбай ислеп, түрли соқпақларды басып өтеди. Нийетине ерисиў ушын изленеди, көпти көргенлерден нелердидур үйренеди. Нәтийжеде дегенине жетип, елге пайдасын тийгизип атырған инсанлар қаншама дейсиз. Олардың пидайы мийнетлерин жарыққа шығарып, кең журтшылыққа таныстырыў болса журналистлердиң ўазыйпасы болып табылады.

Биз сөз етип атырған тәжирийбели шыпакер Иният Абдимуратовтың денсаўлықты сақлаў тараўына араласып, инсанларға шыпа бағышлағандай  машақатлы ҳәм мақтанышлы кәсипте жумыс ислеп киятырғанына көзди ашып жумғанша жигирма жылдың майданы болыпты.

Атақлы бес қаланың бири болған Хожелиде зыялылар шаңарағында дүньяға келген Иният кишкенелигинен ата кәсиби шыпакерликке қызығып, орта мектепти питкергеннен кейин ҳүжжетлерин Самарқанд медицина институтына  тапсырады. Алдына қойған мақсетлери, билим алыўға деген талпынысы зая кетпей, оқыўға қабылланады. Бул дәргайды жақсы баҳалар менен тамамлап, өзиниң туўылып өскен жерине абырай менен қайта оралады.

Солай етип, күшине толған жас жигиттиң мийнет дәптершесиниң дәслепки бети ашылып, оған 1-санлы республикалық клиникалық балалар емлеўханасында шыпакер болып ислеў мөрленген болса, соңынан республикалық онкология диспансериниң поликлиника бөлиминде эндоскопист шыпакер ўазыйпасы тапсырылады. Дойнағында бар тулпардың ҳә демей-ақ араны ашатуғынындай, жас қәниге тапсырылған ўазыйпаны булжытпай орынлап, тынық ҳәм исине пуқталығы менен устазларының нәзерине илинеди. 2008-жылдан баслап жумыс ислеп атыр­ған онкология диспансериниң улыўма онкология бөлими баслығы ўазыйпасына тайынланып, қол астындағы ақ халат ийелери менен «бир жағадан бас, бир жеңнен қол» шығарып, аўырыўдың зардабынан көзин аша алмай, мәдет күтип жатыр­ған наўқасларға дәри-дәрмағы, жыллы сөзи менен жәрдем қолын созып келмекте. Жәми­йетлик жумысларға да белсене қатнасатуғын тәжирийбели шыпакер Инияттың кәсиплеслери арасында орны әдеўир гиреўли екенлигин оның менен гүрриңлесиўге барғанда байқадық. Қуўанарлысы, арадан өткен жыллар яғный, жоқарыдағылардың өзи-ақ оның уқыплылығын ҳәм искерлигин аңлатып турғандай. Ондағы сергеклик пенен өткир зейин, талапшаң өз үстинде көп ислейтуғын шыпакер екенлигин ўақыт дәлиллеп атыр.

— Ғәрезсизлик жылларында медицина әдеўир илгериледи. Бурынлары бизде жоқ болған заманагөй үскенелер алып келинди. Алыс­қа жуўырыўға зәрүрлик қалмады. Қулласы, барлық емлеў орынларында шараятлар жақсы. Солар қатарында диспансеримиз имараты да жаңарып, заманагөй медициналық үскенелер менен тәмийинленди. Ойлаўымша, шыпакер мен үйренип болдым, шыңына жеттим дегеннен жырақласып, изленистен тоқтамаўы керек. Себеби, наўқас оған қатты исеним менен келеди. Исенимди ақлаўымыз шәрт, - дейди Иният Абдимуратов.

С.ТУРДЫБЕКОВА,

СҮЎРЕТТЕ: И.Абдимуратов (ортада) кәсиплеслери Р.Матсалаева ҳәм Қ.Үсеновлар менен.

Р.Арзиевтиң түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF