Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:20:11, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТӘЖИРИЙБЕ ДИЙҚАНҒА ПӘНТ БЕРМЕЙДИ

Гүзлик бийдай егиўдиң әдисин алған Елликқала районындағы «Зийнат-Саховат» фермер хожалығы баслығы Хурсанд Матрасулов быйылғы жылда туқым шашыўды өзиниң тәжирийбесине сүйенген ҳалда баслады. Әўеле, жерге туқым араластырыўдың қолайлы мәўрити, сентябрьдиң басында қолға алып 20-сәнесине байытты. Қуяштың қызғынынан, топырақтың ыссылығынан нәр алып көгерип шыққан нәллер бой көрсеткенде, егиске таярлық кәмине келтирилгенине исеним арттырды.

Бар байлықтың ийесин жер деп билген фермердиң жаздағы орақта телеги де, қонышы да ғәллеге толғаны, быйылғы егиске қулшындырмай қалмады. Исенимин ақлап киятырған «Таня» сортын 19 гектар майданға егип 50 тонна ғәлле алғаны, кешеги егисте де исенимли сорттан айырылмаўына ийтермеледи. Ҳәзирги күнлери 16 гектар майдандағы нәллери атызлардың бетин жасырып үлгерди.

Оның пахта ҳәм гүзлик бийдай егинлерин алмаслап егиўди жолға қойғаны бас­қалардан артықмаш тәрепи. Гүзлик бийдай тәрбиясында жақын жәрдемшилери Мурат Матрасулов ҳәм Мумин Якубовлар нәллердиң еки мәрте бир тегис қанып суў ишиўине қол көмегин тийгизди. Нәллер жерге темир қазықтай терең тамыр урыўында да олардың мийнети бар. Есик қағыўға шамаласқан қыстың аязлы күнлеринен алдын жергиликли төгин шашыўдың әнжамы көрилип атыр.

Қулласы, сақый гүздиң қысқа күнлеринен утымлы пайдаланыўға умтылған фермер хожалығында гүзлик бийдай тәрбиясына дыққат-итибар қаратылғаны, несип етсе келеси жылы зүрәәт быйылғыдан кем болмаслығынан дәрек береди.

Қ.РЕЙМОВ, өз хабаршымыз.

Елликқала районы.

СҮЎРЕТТЕ: Х.Матрасулов ҳәм «Гүлдирсин азаматлары» МТП баслығы И.Шеримбетовлар нәллерди көзден өткермекте.

Автордың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF