Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:55:04, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖӘМИЙЕТ АБАДАНЛЫҒЫНЫҢ КӨРИНИСИ

Бүгинги күни мәмлекетимиз бойлап жүргизилип атырған социал-экономикалық реформалар елимиздиң ертеңи болған перзентлеримиздиң бахыт-ығбалы, олардың жарқын келешеги ушын әмелге асырылмақта. Лекин, бахыт тек ғана байлық, мал-мүлк пенен белгиленбейди. Әдепли, билимли ҳәм ақыллы, мийнет сүйгиш перзент тек ата-ананың ғана емес, ал, пүткил жәмийеттиң байлығы.

Усындай ҳәр тәреплеме саламат ҳәм жетик әўладты тәрбиялаўда шаңарақлардың жәмийеттеги тутқан орны айрықша. Сонлықтан, ғәрезсизлик дәўиринде Шаңарақ институтын жәмийеттиң басқа социаллық дүзилмелери, елимиздеги руўхый өзгерислер менен үйлесимли тәризде раўажландырыў, оның абырайын арттырыў мәселесине мәмлекетлик сиясаттың ең баслы ҳәм әҳми­йетли бағдары сыпатында турақлы дыққат қаратылып келинбекте.

Мәмлекетимиз Конституциясында шаңарақтың социаллық статусы анық белгилеп қойыл­ғаны, усыған тийкарланып шаңарақ, пуқаралық, турақ жай кодекслери ҳәм басқа да нызам ҳүжжетлериниң қабыл етилгенлиги жоқарыда айтып өткен пикиримиздиң айқын дәлили. Шаңарақ ҳаққында мәмлекетимиздиң Биринши Президенти И.Кәримов «Шаңарақ саламат болса — жәмийет беккем болады, жәми­йет беккем болса — мәмлекет қүдиретли болады» деген еди. Усы мақсетте шаңарақларды қоллап-қуўатлаў ушын 2009-2016-жылларда Өзбекистан бойынша 83,5 мыңнан аслам шаңараққа мөлшерленген 69557 турақ жайлар қурып берилди. Әне усындай ғамқорлықлар нәтийжесинде аўылларымыз және де көрке­йип, мың-мыңлаған шаңарақ ағзалары қаладағылардан қалыспайтуғын барлық шараятлар жаратылған үйлерде жасаў бахтына миясар болды.

Өзбекистан Республикасы Президенти ўазыйпасын атқарыўшы Ш.Мирзиёевтиң 2016-жыл 23-октябрьдеги «2017-2021-жылларда аўыллық жерлерде жаңаланған үлги жойбарлар бо­йынша арзан турақ жайлар қурыў Бағдарламасы ҳаққында»ғы қарары шаңарақты қоллап-қуўатлаў бойынша әмелге асырылған қайырлы ислердиң логикалық даўамы десек болады.

Бул қарарда аўыллық жерлерде арзан баҳаларда жеке тәртиптеги турақ жайлардың үш түрин қурыў нәзерде тутылған. Биринши түри бойынша үш яки төрт подъездли хожалық имаратлары ҳәм абат ҳәўлилери болған еки-үш қабатлы көп квартиралы (еки-үш өжирели) үйлер, екинши түри бойынша халық тығыз жайласқан массивлерде еки сотых жер участкасында қурылатуғын бир қабатлы еки ҳәм үш өжирели, үшинши түри бойынша төрт сотых жерде бир блокқа бириктирилген еки қабатлы төрт өжирели үйлер қурыў режелестирилген.  Буннан тысқары көп квартиралы турақ жайлар алдында балалар майданшалары, дем алыў орынлары ҳәм басқа да қосымша тармақлардың қурылыўы белгилеп қойылғанлығы аўыллардағы жас шаңарақлардың заманагөй үйлерде жасаў дәрежесин және де жақсылайды деп ойлайман.

Бул қарардың тағы бир әҳмийетли тәрепи сонда, 2009-жылда қабылланған аўыллық орынларда үлги жойбарлар бойынша жеке тәртиптеги турақ жайлар қурыў бағдарламасы шеңберинде үй қурыўға буйыртпа бериўшилердиң дәслепки төлеми 25 процентти қураған болса, жаңа бағдарлама бойынша бул төлем биринши ҳәм екинши түрдеги үйлерге буйыртпа бериўшилерге 15 процент етип белгиленгенлиги халқымызға кең қолайлықлар жаратады. 2017-жылда 15 мың усындай арзан үйлерди қурыў режелестирилгенлиги, баҳа параметрлери, қолайлығы бойынша ең раўажланған мәмлекетлердегиден қалыспайтуғынлығы бәрше жас шаңарақларды шексиз қуўанышқа бөлейди деп ойлаймыз.

С.СЕЙТНАЗАРОВ,

Қарақалпақстан Фермерлер Кеңеси баслығы.

Өзбекистан Қаҳарманы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF