Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:35:19, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЕЛ  АРДАҒЫНДАҒЫ  АЗАМАТЛАР  ЕЛЛИКҚАЛАДА

Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик ғәрезсизлигиниң жигирма бес жыллығы мүнәсибети менен өткерилип атырған мәдений-ағартыўшылық үгит-нәсият илажы қатнасыўшылары республикамызда өзиниң гиреўли орны ҳәм абырайына ийе Елликқала районында да жыллы жүзлилик пенен күтип алынды.

Дәслеп мийманлар Бостан қаласындағы мәденият сарайында болып, ол жерде район хал­қының соңғы жыллары қолға киргизген жетискенликлери сәўлелендирилген фотосүўретлер ҳәм қол өнери үлгилери көргизбеси менен жақыннан танысты. Соңынан усы дәргай залында илаж қатнасыўшыларының кең жәмийетшилик ўәкиллери менен ушырасыў кешеси шөлкемлестирилип, онда район ҳәкими Н.Худайбергенов, Өзбекистан Жазыўшылар аўқамы Баслығының орынбасары Ғ.Эшмуродов, белгили шайыр З.Муминова,Өзбекистан халық артисти А.Бегматова ҳәм басқалар  шығып сөйлеп, ески дүзим дәўириндеги елимиздиң социал-экономикалық, жәми­йетлик-сиясий жағдайы ҳәм ғәрезсизлик жылларында Мәмлекетимиздиң биринши Президенти      И.Кәримов басшылығында халқымыздың қолға киргизген жетискенликлери туўралы толып-тасып айтып берди ҳәм ертеңги келешегимиз бол­ған жаслар әлбетте, бул көрсеткишлер менен шекленип қалмай, өзлерине жаратылған қолайлы мүм­киншиликлерден нәтийжели пайдаланып және де жоқары шеклерди ийелеўи кереклигин оқыўшы жасларға кең түрде түсиндирип өтти.

Илажда Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен артистлер А.Санаев,М.Өтемуратов,Қарақалпақстанға хызмет көрсеткен артистлер Д.Мәмбетмуратов,Ж.Бекбергенова, Г.Жуманиязова, «Ниҳол» сыйлығының лауреаты А.Солиев, белгили қосықшы Каниза ҳәм тағы басқалар өзлериниң жанға жағымлы қосықлары менен қатнасып жыйналғанларды қуўанышқа бөледи.

Буннан соң топар ағзалары «Наўайы» мәкан пуқаралар жы­йыны аймағында жаңадан қурыл­ған балалар спорт майданшасында болып, оның ашылыў салтанатына қатнасты.

Әлбетте, гүз мәўсиминде көпшилик аўыл халқы атызларда қызғын мийнет ислеп, олардың бундай мәдений илажларға қатнасыўға да ўақты болмайды. Усыны есапқа алған топар ағзалары «Елликқала» аўыл пуқаралар жыйыны аймағындағы «Жалаладдин Қаландаров» фермер хожалығы атызларында болып пахтакешлерге ҳармасын айтты ҳәм оларға өзлериниң қызықлы концерт бағдарламасын қойып берди.

Сондай-ақ, усындай мәдений-ағартыўшылық илажлары Сарабий агроэкономика ҳәм Бостан турмыс хызметин көрсетиў кәсип-өнер колледжи, 18-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектеби, 13,61-санлы улыўма орта билим бериў мектеплеринде де болып өтти ҳәм бул ушырасыўлар кең жәмийетшиликте умытылмас тәсирлер қалдырды.

Ә.ОРАЗОВ, арнаўлы хабаршымыз.

СҮЎРЕТТЕ: илаждан көринис.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF