Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:45:55, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

УСТАЗЛЫҚ  ЕТКЕН  ЖАЛЫҚПАС...

Аўыллық жерде жасаўшылар бир-бирин жақсы танып билгенликтен, күнделикли турмысындағы қуўаныш-кеўилсизликлерин тең бөлисиўге асығатуғын аўызбиршилигине ҳайран қаласаң. Муғаллим ҳәм устазлардың кәсиплик байрамы мүнәсибети менен тәлим-тәрбия тараўында айрықша көзге түсип, Өзбекистан Республикасы Президентиниң Пәрманы менен сыйлық­лан­ғанлар қатарында Қанлыкөл аўыл хожалығы кәсип-өнер колледжиниң арнаўлы пән муғаллими Сәрсенбай Назаровтың «Шуҳрат» медалына ылайық деп табылғаны шаңарақ ағзалары, оқыўшылары, кәсиплеслери ҳәм шәкиртлерине шексиз қуўаныш бағышлады.

— Қарапайым аўыл баласыман, мөлдек жеримизге 32 түрли дақыл егип, бағ-бақшамызды гүллетип қойған әкемиздиң бир жағын алып жүрдим. Гүлшедей жеримизге салы егерде алдын суў ашып, шат-шеңгел сүйрегенимнен ылайланса туқым жерге тегис шөгип, қалыўсыз көгереди деген ата-бабаларымыздың мыңда-бир тәжирийбесин оқыўшыларыма айтыўдан жалықпайман,-дейди Сәрсенбай кеўил ашып сөйлескенимизде.

— Аўылда жасағанлықтан дийқаншылық пенен техниканы меңгериўге қызығасаң. Мектепте ботаникадан баслап химия-биология ҳәм тағы басқа пәнлерден жақсы оқығаным ушын ҚМУдың аўыл хожалығы факультетине кирип, туўылған жериме жоқары мағлыўматлы агроном болып келдим.

Хожалығымыз дәрья жағыстағы дөңес жерге қонысланғаны, жаптың қулақ-аўзынан суўғара алмағанымыз, күнимиз «Бегжап» насосы станциясына қараслы екени бүгинги күнге шекем қыйнап келмекте. Егислик майданларымыз бурын үйрек ушып, ғаз қонған «Қуўлыкөл», «Томарлы көл»лердиң ултаны болғанлықтан топырақ қурамы ҳәрқыйлы, пышық мурны батпастай тоғайлықтағы ойлы-бәлентликлери қосымша мийнетти талап етти. Бөлим, соңынан бас агроном болып ислеген жыллары Нуратдин Тәжетов, Қәдирберген Қудия­ров, !бдирейим Мәдреймов, Муратбай Инаятов, Боранбай Алламуратов, Турдымурат Жақсымуратовлардай атайы дийқанлар менен бирге ислесип, устаз туттым. Сол жыллардағы салы менен бийдайдан орташа зүрәәтлиликти 40-45 центнерге жеткергендеги көрсеткишлеримиз қойын дәптершеме жазыўлы.

Аўылымызда салыгершилик илим-изертлеў институтының филиалы болғанлықтан илимий тәжирийбе базасына айланып, агротехникалық қәделерге ылайық ис тутар едик. Алмаслап егиў менен сорт таңлаўда селекциялық жумысларға айрықша итибар берилди. Мәселен, минерал төгинлерди мөлшери менен азықландырмаса, топырақ қурамына кери тәсир етип, «ақлап» кетиўине себепши болары уқтырылды.

Өткен әсирдиң 80-жылларында аўыл хожалығына механизаторлар жеткерип бериў мақсетинде ашылған училищемиз ғәрезсизлик жылларында бул тараўға бирнеше бағдардағы орта буўын кадрлар таярлап бериўши кәсип-өнер колледжине айланды. Үш қабатлы, ең заманагөй архитектуралық үлгиде салын­ған имаратымызда оқыўшылар ушын барлық қолайлы шараятлар жаратылып берилген. Колледжимиз қоңсылас Шоманай ҳәм Хожели районлары менен шегаралас, орталық жерге жайласқанлықтан келип оқыйтуғын оқыўшылардың саны көплиги ҳәм питкериўшилердиң жумыс пенен толық қамтамасыз етилиўи жағынан ажыралып турады.

2007-жылы сол ўақыттағы колледж басшысы турмыслық ҳәм мол ис-тәжирийбемди есапқа алып, арнаўлы пәнлер бойынша муғаллимшиликке шақырды. Сонша жыллардан берли ислеп киятырған кәсибимди өзгертиў аңсатқа түспеди.

Соңғы жыллардағы аўыл хожалығы тараўында елимиз бойлап жүргизилип атырған экономикалық реформалардың табыслы әмелге асыўы, жерди ҳақыйқый ийеси — фермерлерге бериў, машина-трактор парклери менен шәртнама тийкарында бирге ислесиў сыяқлы жаңаша түсиник пенен жумыслар алып баратуғын заманласларымызға барлық нәрсе байланыслы екенин уғынбақта. Оқыў бағдарламасында мәдений ҳәм жабайы өсимликлер дүньясы, зыянкеслери ҳәм оларға қарсы гүресиў, овощ-палыз ҳәм бағшылық тараўлары бөлек-бөлек пәнлер сыпатында оқытылады. Үскенеленген, компьютер класс­ларында алған теориялық билимлерин оқыў-тәжирийбе базасында беккемлеўге айрықша дыққат қаратамыз. Аўыл хожалығы техникалары, әсбап-үскенелериниң көпшилик түрлери менен тәмийинленген киши машина-трактор паркимизде оқыў-шынығыў жумыслары үзликсиз алып барылады. Жақын жылларда колледжимизди табыслы питкерип, өз атына «Каналбай» фермер хожалығын ашқан Каналбай Юсупов, «Алтын Орда» фермер хожалығына жетекшилик ететуғын Оңғарбай Аллияров ҳәм тағы басқа шәкирт­леримиздиң үлгиси мысалында өтилген сабақларымыз оқыўшылардың өзлери таңлаған кәсип ийелери болып жетилисиўине исенимин оятпақта...

Устазлық еткен жалықпас. Сәрсенбайдың өмирлик жолдасы, мектептиң қарақалпақ тили ҳәм әдебияты пәни оқытыўшысы Роза Алланиязова өткен жылы «Өзбекистан Республикасына мийнети сиңген халық билимлендириў хызметкери» атағына миясар болған еди. Үлкен қызы Әмина ҚМУдың журналис­тика факультетинде оқыса, лицейде оқыйтуғын Мадинасы келешекте ата-анасы усап устаз болыўды әрман етеди...

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ, өз хабаршымыз.

Қанлыкөл районы.

СҮЎРЕТТЕ: ҳүрметли устаз Сәрсенбай Назаров сабақ ўақтында.

Автордың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF