Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:48:00, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ТАБЫСЛАР АЛҒА БАСЛАМАҚТА

Соңғы жыллары мәм­лекетимизде спорт тараўына болған итибар нәтийжесинде жасларымыздың, соның ишинде ҳаял-қызларымыздың да спортқа деген қызығыўшылығы артып, елимиз байрағын дүньяға танытыўына себепши болмақта.

Спортшы қыз Гүлнур Муратба­ева.

С.Гүлимбетовтың түсирген сүўрети.

Гүлнур Муратбаева кишкенелигинен спорттың дзюдо түрине ықлас қойды. Бул оның спортшы қыз болып жетилисиўине тийкар жаратты. Ол пайтахтымыздағы 38-санлы улыўма билим бериў мектебин айрықша баҳалар менен тамамлады. Соң 2-санлы Нөкис медицина колле­джинде билим алып, бы­йыл 2016-2017 - оқыў жылында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университетиниң «Дене мәденияты» факультетиниң ҳаял-қызлар спортын раўажландырыў қәнигелигиниң тест сынақларысыз студенти болыў бахтына ерис­ти. Оның дзюдоны таңлаўына әжағасы Нийетбайдың спорттың усы түри менен шуғылланыўы себепши болды. Ол мектепте оқып жүрген ўақытларынан баслап-ақ, Қарақалпақстан Ишки ислер минис­трлиги «Динамо» дене тәрбиясы ҳәм спорт жәмийетиниң ағзасы болып, 3-санлы Олимпия резервлери жас өспиримлер спорт мектебинде спорттың дзюдо түри менен шуғыллана баслайды.

Устазы, тәжирийбели тренер Байрам Сатуллаевтан гүресиў сырларын үйренди. Ўақыт дизгининде өткен жыллар ишинде оның табыслары да көп болды. 2011-жылдан баслап усы күнге шекем бирнеше мәрте Өзбекистан ҳәм Қарақалпақстан чемпионы, басқа да көплеген халықаралық турнирлердиң жеңимпазы болып келген. Изли-изинен ерисилген бул жетискенликлер Гүлнурды және де алға талпындырды. Усы жылы Өзбекистан спорт устасы атанды.

Жақында 8-11-сентябрь күнлери аралығында Ҳиндстанның Коши қаласында жаслар арасында өткерилген ХVII-Азия чемпионатында континенттиң 27 мәмлекетиненқатнасқан жас палўанлар арасында алтын медаль алыўға миясар болды. Оның спорттағы бүгинги айрықша табысы мәмлекетимиздиң спорт тараўындағы және бир жетискенлиги. Биз оннан Ҳинд­станда өткерилген жарыс тәсирлерин сорағанымызда:-Жарыс жуўмағында мойныма медаль тағып, мәмлекеттиң гимни жаңлағанда жүрегим қуўа­ныштан тез-тез соғып, қәне енди, тезирек Ана-Ўатанымызға, туўыл­ған жеримиз Қарақалпақстанымызға деген ой келди, үйиме жеткенше асықтым,-дейди ол мақтаныш пенен. Оның өз толқынланыўын бизге тил менен жеткере алмай атыр­ғанлығын, қуўаныштан жанып турған көзинен билиўге болады. Ақыры, бул жеңис оның емес, пүткил халқымыздың қуўанышы.

— Қызым Гүлнурдың жоқары табысы шаңарағымызды қуўанышқа бөлемекте. Гүлнур менен Тимур шаңарағымызда егиз перзент. Екеўи де кишкенелигинен спортқа қатнады. Қыстың қатты суўығын да, жаздың жәзийрама ыссысын да писент етпей, оқыўына да барып билимлерин жетилистирди, шынығыўды да қалдырмады. Усындай нәтийжелерге ерисиўи де сол мийнетлериниң жемиси шығар, деп ойлайман,-дейди қызының табысынан толып-тасқан анасы Муҳаббат Ибадуллаева.

— Табысларым, мени бәрҳа алға басламақта. Бунда биринши гезекте, устазымның, ата-анамның, әсиресе, 71 жастағы кемпир апам Гүлзабийра Палўанованың, халқымның қоллап-қуўатлаўы үлкен мәдет болмақта, деп ойлайман. Мәмлекетимизде биз-жасларға усындай барлық имканият ҳәм шараятлар жаратыл­ған екен, биринши нәўбетте, елимиз байрағын еле де бәлент-бәлентлерге көтериўге ҳәрекет етемен,-дейди ол.

Жәҳәнниң бирнеше мәмлекетлеринде көрсеткен палўанлық күшиң  елеберин спорт дүньясының шоққыларына қарай баслап бара берсин Гүлнур! Ақыры, келешеги айдын ғәрезсиз мәмлекетимиздиң алға қарай раўажланыўы усындай жасларымыздың қолында емес пе?!

Г.САПАРОВА, арнаўлы хабаршымыз.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF