Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:44:27, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МЕҲИР МЕНЕН МИЙНЕТ ЕТИЎ ТАБЫСҚА ЖЕТЕЛЕЙДИ

Дийқаншылық, бағшылық, шар­ўашылық тараўлары қәнигелери туўралы сөз кетсе, әлбетте, Төрткүл ра­йонындағы «Өзбекистан» аўыл пуқаралар жыйыны турғынларын айрықша тилге алысады. Себеби, олар аўыл хожалығының ҳәр қайсы тараўынан жоқары зүрәәт жетистириўдиң усылын тапқан. Быйыл пуқаралар жы­йынынан өз алдына отаў тигип «Машъал» мәкан пуқаралар жыйыны болып бөлекленген аймақта жердиң ҳәр бир қарысынан өнимли пайдаланыў, ең сапалы нәллерден бағ көгертиў, шарўа малларынан сүт, гөш өнимлерин жетистириўде алдына адам салмайтуғын исбилерменлер көплеп табылады.

Бизиң мәкан пуқаралар жыйынымызда 4302 халық жасайды. Аўылымызда қарақалпақ, өзбек,қазақ, түркмен, рус миллетлери аўызбиршиликте, дослықта, тыныш-татыў күн кеширип атыр. Түрли миллет ўәкиллери той-мерекелерди артық ысырапгершиликке жол қоймай, кеңесип өткереди. Миллий салт-дәстүрлерин ҳүрметлеп, байрамларда бир-биринен хабар алысады. Бизде әзелден тырнағы қаланған дәстүрге бола үй қапталы мөлдек жерлеринен нәтийжели пайдаланады. Мөлдек жерин бос қалдырыў уят саналады, неге дегенде, шаңарақтың қосымша дәраматына бийпарқлық деп есаплайды,-дейди «Машъал» мәкан пуқаралар жыйыны баслығы Зәрипбай Самандаров. ­ Аймағымыз белсендилери, әсиресе, жас шаңарақлардың мөлдек жерлерин, егинлердиң тәрбиясын, зүрәәттен босаған жерлердиң жергиликли төгингеқалай тойынғанлығын көзден кеширеди. Зәрүр мәсләҳәтлерин береди. Усының арқасында турғынларымыз помидор, гешир, қыяр, ләблеби өнимлерин базардан сатып алмай, қалалыларды да сапалы өнимлери менен тәмийинлеп келмекте. А.Тиллаев, М.Бекжановлар бағшылық, А.Ғаппаров шарўашылықтан нобай дәрамат алып, басқаларға меҳир менен мийнет етиў табысқа жеткеретуғынын ис жүзинде дәлиллеп киятыр. Халықтың талабына көре аймағымызда балықшылықты раўажландырыў режемиз бар. Ҳәр қашан исбилермен шаңарақ ел-журтты сапалы, базардағыдан әдеўир арзан овощ, палыз, сүт, гөш өнимлери менен тәмийинлей алады. Сонлықтан да, биз буны алдымызға мақсет етип қойғанбыз...

Ҳақыйқатында да, аўыллардағы дийқанлар, фермерлер, исбилерменлер бир-биринен өрнек алып, тәжирийбелерин үйренгени мақтаўға турарлық. Қоллап-қуўатлаўға турарлық басламалар дастурханымыздың молшылығын тәмийинлеўге көмегин тийгизери анық.

Қ.БЕГДУЛЛАЕВ, өз хабаршымыз.

Төрткүл районы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF