Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:29:16, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

КИТАПСЫЗ, БИЛИМСИЗ ИЛИМ ЖОҚ

Бүгинги жас әўлад қайсы пәнге қызықса арзыў-әрманы орынланып атыр. Мәмлекетимизде қәбилетли, талантлы оқыўшылардың тыянақлы билим алыўы ушын қәнигелестирилген мектеплер есиги ашық. Оқыйман, изленемен дейтуғын оқыў­шыларға имканиятлар, шараятлар жаратылған деп айтыўға ҳақылымыз.

Ақыл-ойды шарықлайтуғын математика, қосымшасына әҳмийети оннан кем емес физика, химия, биология пәнлерине қызығыўшы талант­лы жасларға билим бериў нийетинде шөлкемлестирилген Елликқала районындағы 13-санлы мәмлекетлик қәнигелестирилген мектеп-интернаты жумыс баслағанына оншелли көп ўақыт өтпеген болса да оқыўшылар қолға киргизген табыслар дәслепки мийўелери бой көрсеткен бағқа мегзейди.

Быйылғы жылдың 16-17-июнь күнлери «Билимлер беллесиўи»ниң Өзбекистан Республикасы бойынша жуўмақлаўшы басқышында 7-класс оқыўшысы Нодирбек Искандаров физика пәнинен сыйлы үшинши орынды ийеледи. Қәбилетли, билимли, қатарлары арасындағы бәсекиде «топ айырыў» аңсат емес. Табыста муғаллимниң машақатлы мийнети барлығы көп­шиликке аян.

Оқыўшысының табысына устазы Мансур Аметов басқалардан кем қуўанған жоқ. Себеби, устаздың мийнети шәкиртлериниң жетискенлиги менен баҳаланатуғыны тур­ған гәп.

Мансур Аметов райондағы 50-санлы мектепти питкергеннен соң Бостан академиялық лицейинде өзи қызыққан анық пәнлер бағдарында билим алған. 2008-2012-жыллары НМПИ физика факультетинде жоқары билим алып,қә­нигелиги бойынша 13-санлы мәмлекетлик қәниге­лес­тирилген мектеп-интернатына физика пәни муғаллими болып жумысқа орналасыпты.

— Мектепте оқыған дәўиримде айырым классласларыма унамайтуғын математика, физика пәнлери негедур маған аңсат түйилип, айрықша баҳалар күнделигимди безеп турар еди. Бәлким, әжағам Жасурдың үйреткенлери пайдасын тийгизген шығар. Математикаға қызығыўшылығым оннан жуққан. Соңынан физика пәнине қәнигелескенимди сезбей қалдым. «Китапсыз билим, билимсиз илим жоқ» деп бийкар­ға айтылмағанлығын оқыў­шыларыма жийи-жийи тәкирарлайман.  Шәкиртим Нодирбек мектеп дәўиримди еске салады. Билимге қуштарлығы басым. Ол классласлары З.Хасанов, ­С.Аметов, С.Рустамовлар менен бирге сабақ таярлайды. Барлығында умтылыс бар. Оқыўшылардың ҳәммеси бирден тартып кете алмайды. Ҳәр бир сабағымда оларға Архимед, әл-Хорезмий, Беруний сыяқлы уллы илимпазлардың өмиринен ибратлы ўақыялар айтып беремен. Қызықлы мәселелер, саўаллар дөгерегинде пикир алысамыз. Бердақ бабамыздың «Халық ушын»қосығындағы:

Жигит болсаң арысландай туўылған,

Хызмет еткил удайына халық ушын,-деген қатарлар өмирде алға қойған сүреним,-деп Мансур өзи­ниң көпқырлы екенлигин тағы да тас­тыйықлады.

Тәнепис жуўмақланғанын билдириўши қоңыраў шың­ғырлады. Қолларына керекли көргизбели қуралларын услаған Мансур әжағасы Жасур Аметовтың изине ерип, оқыўшыларына қарай нық қәдем таслап барар еди.

Қ.РЕЙМОВ, өз хабаршымыз.

Елликқала районы.

СҮЎРЕТТЕ: М.Аметов шәкиртлерине сабақ өтиў пайытында.

Автордың

түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF