Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:01:17, 25.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

МИЙНЕТ ­ БАХЫТ КЕЛТИРЕДИ

Ҳақыйқый инсан болып жетилисиў ушын өмирдиң ашшы-душшысын татып, барлық дығырықларынан мәрдана өтиўиң шәрт. «Болар бала бес жасынан» дегендей, адамның минез-қулқы, келешекте қандай кәсип ийелеўи жас өспиримлик шағында қәлиплесер екен.


СҮЎРЕТТЕ: (Солдан оңға қарай) Жәмәәттеги Улығбек Ешқабулов, Садаатдин Палымбетов, Мақсет Сейтназаров ҳәм Базарбай Аралбаевлар кәсиплес устазының қуўанышын бөлиспекте.

Мектепте сызыў пәнинен сабақ оқытатуғын муғаллими Аман Атабаевтың пор менен доскаға,қәлем менен ақ қағазға жан ендирип сызғанлары, ылай ҳәм гипстен жасаған мүсинлери Садаатдинниң қурылысшы кәсибин таңлаўына себепши болады.

— Қурылысшы — ийгиликли кәсиплердиң бири, ҳәрдайым аўыллар менен қалаларды араласам, тақыр жерлерде тырнағы қаланған имаратларым көзиме ысық көринеди,-дейди Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллық байрамы мүнәсибети менен «Пидәкерлик хызметлери ушын» ордени менен сыйлықлан­ған «Үстирт газ-химия комплекси жойбарластырылған қурыў ҳәм Сүргил газ-конденсат кәнин өзлестириў дирекциясы» унитар кәрханасының инфраструктура объектлерин жойбарластырыў ҳәм қурылыс департаменти баслығы Садаатдин Палымбетов ойшыл нәзерин узақларға қадап.

— 1979-жылы Самарқанд мәмлекетлик қурылыс ҳәм архитектура институтын питкерип келиўден жумыс үйрениў ушын әпиўайы гербиш өриўши болып мийнет жолымды басладым. Өзим қатнасқан ири баслы қурылысларды ғана айтсам, район орайындағы санаат ҳәм аўыл хожалығы кәсип-өнер колледжлериниң имаратлары, турақ жайлар, мектеплер менен бала бақшалары, тарнаўлар қурып, партаў жерлер аштық.

1996-жылы Қоңырат сода заводының қурылысы басланғанда белгили қурылысшы Қалбай Өмирзақов басшылық еткен 322-санлы көшпели механизацияласқан колоннамыз көш баслап барды. Ғәрезсизликке ерискен жыллардағы пүткил дүньяға даңқы кеткен бул завод қашан иске түсемен дегенше елимиздиң барлық жерлеринен жыйналған кәсиплеслеримиз, жоқары маманлықтағы қәнигелер менен қолға-қол усласып, ылғаллы мийнет еттик.

Қурылыста узақ жыллар ислеп, мол тәжирийбе топлаған соң объектлердиң сапалы ислениўин техникалық жақтан қадағалаўшы ўазыйпасын атқарыўыма туўра келди. 2011-жылы Үстирт кеңислигинде ғәрезсизлигимиздиң және бир жемиси ­ «Сүргил» газ кәни негизинде «Үстирт газ-химия комплекси»ниң қурылысы Корея мәмлекети компаниялары менен бирликте басланғаннан барлық қурылысларына бас буйыртпашы болып белгиленген «Үстирт газ-химия комплекси жойбарластырылған объектлерин қурыў ҳәм Сүргил газ-конденсат кәнин өзлестириў дирекциясы» унитар кәрханасының инфраструктура объектлерин жойбарластырыў ҳәм қурылыс департаменти баслығы ўазыйпасын атқарыў пайыма тийди.

Тийкарғы өндирис объектлерине қосымша, жәрдемши тараўлар саналған онлап, атап айтқанда, 10,2 километрлик темир жол ҳәм асфальт жоллар, «Сүргил» газ кәнинде вахталық усылда ислеўшилер ушын жатақхана, узынлығы 108 километрлик газ ҳәм конденсат трубаларын тартыў, шығындылар таслайтуғын орын, газ тармақларын кеңейтиў, тазалаў, техникалық суў жеткериў, суў сақлағышлар қурыў ҳәм басқа да буйыртпалар берип,  бөлип алып ислеўши тараў қәнигелери менен техникалық қәўипсизлик қәделерин қатаң сақлай отырып, өз ўақтында сапалы қурып питкерилиўин қадағаладық ҳәм қабыл етип алдық.

Сондай-ақ, газ-химия комплексинде ислеўшилер ушын 140 турақ жай, мийманхана, жатақхана, дийқан базары, басқа да социаллық турмыс объект­лерин изли-изиненқурып, өз ўақтында пайдаланыўға берилди...

­ Садаатдин Палымбетов өз хызмет ўазыйпасын ҳадал атқаратуғын жаслардың қәдирдан устазы. Жәмәәтимиз атынан үлкен исеним ҳәм ҳүрмет пенен мәмлекетлик сыйлыққа усынылғанда «Пидәкерлик хызметлери ушын» ордени менен сыйлықланғаны ҳәммемизди шексиз қуўанышқа бөледи,-дейди дирекция баслығының орынбасары Олим Оринбаев.

Сөз етип отырған қаҳарманымыз Садаатдинниң өмирлик жолдасы Бахыт темиржолшы. Үлкен қызы Гүлназ Қоңырат сода заводында ислесе, Айнурасы лицейде муғаллим, генжетайы Азамат Ташкент темир жол транспорт институтын питкерип, өз қәнигелиги бойынша ислеп, ели-халқының абадан турмысы, гүллеп-раўажланыўына үлесин қосып атырғанын мақтаныш биледи.

Ө.ӨТЕЎЛИЕВ, өз хабаршымыз.

Қоңырат районы.

Автордың түсирген сүўрети.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF