Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 15:10:27, 23.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ХАЛҚЫМЫЗҒА, МӘДЕНИЯТЫМЫЗҒА ҲҮРМЕТИ БӘЛЕНТ ЕДИ

Елимиздиң Биринши Президенти Ислам Кәримов дүньядан өтиўи ҳәммениң баўырын езип жиберди.

Узақты көре билетуғын, ақыллы, дана, мәрт, дәўжүрек ҳәм меҳрибан бундай уллы инсанның өлими халқымыз ушын орны толмас жоғалтыў болды.

Ғәрезсизликтен алдын қанша аўыр, тәшўишли күнлерди басымыздан өткергенимизди, бүгинги пәраўан күнлер өз-өзинен келмегенлигин халқымыз жақсы биледи. Сол жыллары артта қалған экономика, экология, жумыссызлық, суўсызлық үлкен апатшылық алып келген еди.

И.Кәримов Бирлескен Миллетлер Шөлкеми ҳәм басқа да минберлерден шығып сөз сөйлеп Арал апатшылығы ҳаққында биринши болып пүткил дүньяға жар салды ҳәм БМШның Бас хаткери Пан Ги Мун ҳәм басқа да халық­аралық шөлкемлердиң басшыларын алып келип, машқаланы орнында көрсетти. Арал машқаласын шешиў бо­йынша анық ис-илажлар режесин ислеп шықты. Буны хал­қымыз ҳешқашан умытпайды.

25 жыл ишинде не бир қыйыншылықларды мәрдана жеңип, халқымызға бүгинги тыныш, пәраўан күнлерди жаратып берди. 32 миллионға жақын халық туўысқандай болып аўызбиршилик пенен татыў жасап атыр.

Ислам Абдуғаниевич ҳәр бир тараўды жақсы билетуғын, әсиресе, мәденият ҳәм көркем өнерге меҳри бөлек еди. Ғәрезсизлигимизге ерискеннен кейин республикамыздың барлық театрларында жаңадан ири қурылыс жумыслары алып барылды. Бердақ атындағы сазлы театр имараты реконструкция етилип, қаламыздың көркине көрк қосылып, халқымызға үлкен заўық бағышлады. Бухарада, Ферғанада тазадан театрлар салынды. Қарақалпақ мәмлекетлик Жас тамашагөйлер театры жаңадан салынып питиў алдында тур. И.В.Савицкий атындағы музейге және еки имарат қосып салынды. Қалаларымыз, аўылларымыз танып болмас дәрежеде гүлленип атыр.

2009-жылы маған «Эл-юрт ҳурмати» ордени берилип, 5-декабрьде Ақсарайда орденди елимиздиң Биринши Президентиниң теберик қолларынан алыў несип етти.

Миннетдаршылық билдирип шығып сөйлегенимнен кейин ол: «Мен сизиң ҳаўазыңызды еситип заўықланып кеттим. Сизиң ҳаўазыңызды усы залда басқаша еситсек екен. Сизиң ҳаўазыңызды еситип қарақалпақ халқының сондай талантлы артистлери бар екенин ҳәм сиз өзиңиздиң санъатыңыз бенен оны бийиклерге көтергениңизди бүгинги алған ордениңиз тастыйықлап тур. Картада қарақалпақтың қай жерде жайласқанын таба алмайтуғын Мысыр Араб Республикасына барып қарақалпақ театр өнерин көрсетип қайт­қаныңыз бул да үлкен жетискенлик» деп жоқары баҳа берди ҳәм «Сиз санъаттың қайсы тараўын жақсы көресиз, қайсы тараўда көп хызмет еткенсиз?» деп сораў берди.

­ Мен театр институтының актёрлық факультетин питкердим. Актёрман, режиссёрман, қосық айтаман,-дедим. Себеби ол: «Сизиң ҳаўазыңызды усы залда басқаша еситсек екен» деп еди ғой.

­ Қосық болғанда қандай, классикалық па, я заманагөй ме? - деди.

­ Мен, классикалық, биреўин айтып жиберсем де болады, Ислам Абдуғаниевич,- деп едим, зал толы халық қол шаппатлап жиберди.

Ол маған күлип қарап: «Басламайсыз ба, ҳәмме күтип отыр ,қол шаппатлап отыр ғой» деп халықты көрсетти. Мен «Майсараның ҳийлеси» операсынан Молла Дустың ариясын жаңғырттым.

Елбасшымыз қосықтың ақырында келип мени баўырына басып, қушақлап рахмет айтты.

­ Ҳәммемизди бираз қуўандырдыңыз, сизиң ҳаўазыңызды еситип көп адамлардың илаҳий күши көбейди десем, туўры бола ма? - деп еди, ҳәмме қол шаппатлап жиберди.

Бул мениң өмиримдеги ең бахытлы, ең қуўанышлы умытылмас күнлеримниң бири болып қалды.

Илайым, бул уллы инсанның жайлары жәннетте бол­ғай. Оның халқымызға, көркем-өнери менен мәдениятына ҳүрмети оғада бәлент еди. Биз оны ҳешқашан умытпаймыз.

Нәжиматдин АҢСАТБАЕВ,

Өзбекистан халық артисти, Бердақ атындағы мәмлекетлик сыйлықтың лауреаты, «Меҳнат шуҳрати», «Эл-юрт ҳурмати» орденлериниң ийеси.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF