Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 16:05:09, 23.08.2019
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

САЗДЫ СЫЙҚЫРЛАҒАН ЖАМАЛАТДИН

Саздың әжайып сыйқырлы сести адам кеўлин толқынланыў көшесине жетелейди. Олқайғы-ғамға бат­қанларға өмирге қуштарлық оятып, үмит береди, не бир тасбаўырлардың жүреклерин еритиў қүдиретине ийе. Бул шексиз илаҳий күшли өнерге ықлас қойғанлар өзлигинен оны тәрк ете алмайды.

Аўа, елимизде азғана таланты ушқынлаған жаслардың қанаты қатайыўына ғамқорлық көрсетилиўинен кемис жоқ. Мине усындай имканиятлардан утымлы пайдаланған төрткүлли Жамалатдин Авезов жас болыўына қарамай дүньяның көплеген мәмлекетлери концерт залларында миллий сазларымыз ҳәм қосықларымызды атқарып, биз ҳешкимнен кем емеслигимизди мойынлата алды.

Еле есимде, 3-класымда мени әкем районымыздағы 3-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебиниң скрипка класына ертип әкелгенде саз сыйқыры, өмирликке ажыралмас достыма айланатуғыны қыялыма келмеген. Устазларымыздың меҳир менен үйреткени шарапатынан келешекте қайсы кәсиптиң басына жип тағыўға қатарларымдай оншелли басқатырмадым. Мектепти питкергеннен соң Нөкис мәденият ҳәм көркем өнер колледжинде тәжирийбели устаз Муратбай Нүптиллаевтың қолында скрипка бойынша билимимди байыттым. Ал, ҳақыйқый саз әлемине кириўиме Өзбекистан мәмлекетлик консерваториясында оқыған жыллары ерис­тим,-дейди ол өз сәўбетинде.

Ҳақыйқатында да, Жамалатдин бул оқыў дәргайында тәжирийбели устазлар қолында қәнигелигин, билимин нығайтты. Консерваторияны табыслы жуўмақлағаннан соң «Янги йул», 2006-жылы «Шайдо» ансамбльлерине басшылық етти. Ол ушын 2009-жыл әўметли келди. Себеби, олар сол жылы франциялы музы­кант­лар менен биргеликте «Планетариум узбек» атамасында концерт бағдарламасын импровизация ислеп, Францияның өзинде 19 мәрте концертқойды, бәри де аншлаг болды.

­ Бир байқағаным, французлар бизиң миллий саз өнеримизге оғада қызығады екен,-дейди ол. ­ Сондай-ақ, Германия, Италияда да миллий сазымызға бийпарқ емеслигин тамашагөйлер лыққа толған концерт заллары дәлиллеп берди.

Дурыс скрипканың ўатаны ­ Европа. Оларды скрипкаға қарағанда гиржек қызықтырар екен. Сонлықтан да, гиржек миллий саз әсбабын шертиўге ықласым оянды. Гиржекти түрли муқамға дөндиретуғын Өзбекистан халық артисти Абдуҳошим Исмайловқа шәкирт түсип сабақ алдым. Буннан тысқары, Өзбекистан халық артистлери А.Атажанов ҳәм А.Қурбановлардан саз шертиў ҳәм қосық айтыў сырларын үйрендим...

Әлбетте, устазлардан алған сабақлар изсиз кетпеди, 2015-жылы хал­қымыздың сүйикли қосықшысы Атажан Худайшүкиров атындағы таңлаўда эстрада жөнелиси бойынша жеңимпаз болды. 2012-жылы өзи билим алған Төрткүл районындағы 3-санлы балалар музыка ҳәм көркем өнер мектебине муғаллим болып, жасларға саз әсбапларын шертиўдиң сырларын үйретти. Ҳәзирги ўақытта районлық мәденият ҳәм халықтың дем алыў орайына басшылық етип атыр.

Район жаслары арасынан талант­лыларының басын бириктирип, мәденият ҳәм халықтың дем алыў орайы жанынан «Феруз»қосық ҳәм аяқ ойын халық ансамбли дүзилди. Ансамбльдиң дүзилгенине онша көп ўақыт өтпеген болса да ықласбентлерине ийе. Өткен жылы пайтахтымыздағы Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрында қойылған концерт бағдарламасы тамашагөйлер тәрепинен жақсы қабылланды. Ол халқымыздың бир перзенти сыпатында ҳәр жылы Наў­рыз, Ғәрезсизлик, Ўатан қорғаўшылары күни байрамларында қосық атқарғанын мақтаныш етеди.

­ Жақында Өзбекистан Республикасы ғәрезсизлигиниң 25 жыллығы мүнәсибети менен маған «Қарақалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен артист» ҳүрметли атағы берилгени өмиримде умытылмас ўақыяға айланды. Бундай жоқары сыйлық өз үстимде еле де көбирек излениў жуўапкершилигин жүклейди. Қолымнан келгенинше халқымызға йошлы қосықлар дөретиўге бар имканиятымды жумсайман,-дейди толқынланып Жамалатдин Авезов сөзиниң жуўмағында.

Жамалатдинниң бундай табыс­лар­ға ерисиўине, саз өнериниң сар­қылмас булағынан нәр алыўына әкеси Ахмед ағаның қосенти тийгени сыр емес. Шаңарақтағы көркем өнерге қызығыўшылық Камалатдин, Давранбек ҳәм Рахматжанларға да өткени сөзимиздиң тастыйығы.

Саз кеўилди пәклеўши, адамды жақсы нийетлерге шақырыўшы күшке ийе. «Қарақалпақ елим бар, мениң»қосығын шеберлик пенен атқарған Жамалатдин Авезовтың лапызлы ҳаўазы туўылған елимиз бойлап жаңлап узақларға таралар еди.

Қ.РЕЙМОВ, өз хабаршымыз.

Төрткүл районы.

СҮЎРЕТТЕ:  Ж.Авезов.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF