Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 17:43:23, 23.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ПАХТА  МАШИНАДА  ТЕРИЛЕДИ

Дийқаншылығымыздың жетекши тараўы, хал­қымыздың бас байлығы ҳәм мақтанышы — пахтаның жы­йын-терими ғалаба басланыў алдында. Қәнигелердиң болжаўларына қарағанда, пахтаның зүрәәт топлаў дәрежеси жоқары. Ендиги ўазыйпа — дийқан-фермерлеримиздиң машақатлы мийнетлери арқасында жетис­тирилген пахта зүрәәтин ҳаўа ра­йының қолайлы күнлеринде тез ҳәм сапалы жыйнап алыўдан ибарат. Бунда үлкен шөлкемлескенлик, терим жумысларын механизацияластырыў шешиўши әҳмийетке ийе болары сөзсиз. Усы жерде инсан мәпи ҳәм хал­қымыздың турмыс абаданлығын тәмийинлеў биринши орынға қойылып отырған мәмлекетимизде пахташылық тараўында қол мийнетин жеңиллетиў ҳәм өнимниң өзине түсер баҳасын арзанлатыў арқалы дийқанлардың дәраматын көбейтиў және өнимлердиң жоқары сапасын тәмийинлеўге айрықша әҳмийет берилип атырғанын айтыў қуўанышлы.

Өзбекистан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2016-жыл 17-февральдағы мәжилис баянының 3-бәнти тапсырмаларының орынланыўын тәмийинлеў мақсетинде быйыл Қарақалпақстан Республикасында жәми 22794 гектар пахта майданы, атап айтқанда, Беруний районындағы 194 фермер хожалығынан 7 мың гектар, Төрткүл районындағы 250 фермер хожалығынан 7794 гектар ҳәм Елликқала районының 207 фермер хожалығынан 8 мың гектар пахтаны механизациялас­қан усылда жыйнап-терип алыўды шөлкемлестириў мақсетинде ғаўаша қатар аралары 90 сантиметр схемада машина теримине қолайлап егилип, 651 фермер хожалығы менен «Агротехпахта» жуўапкершилиги шекленген жәмийети арасында шәртнама дүзилген. Қарақалпақстан Республикасы Аўыл ҳәм суў хожалығы министрлигиниң бас қәнигеси Салаўат Сабуровтан алынған мағлыўматлар бойынша машинада терилетуғын пахта майданлары 1-10-сентябрь аралығында дефолиация етиледи ҳәм атызлардағы пахталардың 75-80 проценти ашылған мәҳәлде атыз­ларға машиналар түсириледи.

Машина териминиң әҳмийети сонда, пахта жы­йын-теримин гүзги жаўын-шашынға қалдырмай қысқа мүддетте терип алыўға имканият жаратады. Сондай-ақ, пахта таза териледи, өнимниң өзине түсер баҳасы арзанлайды ҳәм фермерлеримиз бенен дийқанларымыздың дәраматлары артады. Быйыл республика бо­йынша пахта жыйын-теримине 196 терим машинасы, ал, пахталарды пунктлерге тасып жеткериўде 2169 тиркеме (тележкалар) қатнастырылыўы нәзерде тутылған.

Пахта териў машиналары Ташкент трактор заводында ислеп шығарылған МХ-1,8 терим машинасы болып, вертикал шпинделли еки қатарлы. Олар бир қатар қоңсы ўәлаятлардың пахта атызларында сынаўдан өткерилген. Барлық пахта териў машиналарын басқаратуғын механизатор кадр­лары оқытылды ҳәм мийнет қәўипсизлиги қәделери менен таныстырылды. Олар­ға керекли әсбап-үскенелер, жумыс кийимлери таярланды.

Сол ушын пахталары машинада териўге қолайлап егилген фермер хожалықлары ҳәм тийисли қәнигелер бул машиналардан толық ҳәм жоқары өнимли пайдаланыўға ат салысыўлары тийис...

Е.ЕРМАНОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF