Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 20:09:49, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖЕҢИМПАЗЛАР ҚАТАРЫНАН ОРЫН  АЛДЫ

Өзбекистан Жазыўшылар аўқамы тәрепинен елимиз ғәрезсизлигиниң 25 жыллығына бағышланған «Ўатанды жырлаў бахты» таңлаўы өткерилип, уллы байрам қарсаңында оның жеңимпазлары анықланды. Таңлаўға жетпистен аслам китап-проза, поэзия ҳәм публицистика жанрларына тийисли шығармалар келип түсти. Таңлаў төрешилериниң усынысы ҳәм әдебий жәмийетшиликтиң пикир ҳәм додалаўларына бола жерлесимиз, Өзбекистан ветеранларын социаллық қоллап-қуўатлаўшы «Нураный» қоры Қарақалпақстан Республикалық Кеңесиниң баслығы Шарап Уснатдинов «Ибрайым Юсупов» романы ушын сыйлы үшинши орынға ылайық деп табылды.

— Романда халқымыздың сүйикли перзенти, Өзбекистан Қаҳарманы, халық шайыры Ибрайым Юсуповтың балалық дәўири, екинши жәҳән урысы жылларында аўыл-хожалығы тараўында ислеген мийнетлери ҳәм усы қыйыншылықларға қара­мас­тан оқып билим алып, әдебиятқа болған сүйиспеншилиги ҳаққында, сондай-ақ, Нөкис педагогикалық институтын питкергенге шекемги өмири баян етиледи, - дейди Ш.Уснатдинов. — Ҳәзирги ўақытта Ибрайым Юсуповтың өмири ҳәм дөретиўшилигине бағышланған екинши китабым жуўмақланыў алдында тур.

Ғәрезсизлигимиздиң шарапаты менен ҳәзирги ўақытта хал­қымыздың уллы тулғаларын еслеў ҳәм улығлаў жақсы дәстүрге айланып, бул жас жазыўшы ҳәм шайырларымызды жаңадан-жаңа шығармаларды дөретиўге талпындырады.

Қарақалпақстан

хабар агентлиги.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF