Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:29:22, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАМАЛЫ  ГҮЛ  КИБИ

ҚУЛПЫРҒАН ПАЙТАХТ

Өзиниң зер шапақларын шашыратып ҳәрдайым шығыс тәрептен жадырап шығып келетуғын алтын қуяш Қаратаў қыратларынан көтериле берип, алды менен пайтахтымыздың қақ ортасында, ақ сарайдың алдындағы Бердақ баба естелигине сәлем береди, соң пүткил Қарақалпақстанды баўырына басады. Бул тәбияттың күнделикли қубылысы. Әне, соннан кейин Нөкис наз уйқыдан оянғандай болады. Ор ки­йиктей атлыққан автомашиналар кең гүзар жоллар бойлап ҳәр тәрепке ағыла баслайды. Жаңадан бой тиклеп атырған зәўлим имаратлар үстинен әўдийип қараған минарлы кранлар иске кириседи. Бул па­йытта көше-қыябанларға әллеқашан суў серпилип, минтаздай ҳалға келген болады. Жаздың соңғы күнлериниң таңғы жумсақ самалы менен әсте тербелискен қырмызы гүллер өзлериниң азада көрки, хош ийиси менен зейин ашады. Тротуарлар бойлап оңлы-солға қарай баратырған қыз-жигитлер жумыс орынларына асығыслы қәдем таслайды. Дарақтан дараққа, шақадан шақаға ушып-қонып жүрген қуслар өзлериниң шадлы намалары менен Нөкис­ти басына көтереди.

 

Ҳақыйқатында да Нөкис:

Кең дүзиў көше бойлары,

Безелген сулыў жайлары,

Өссем де күнде аралап,

Көркине көзим тоймады;

яки:

Таңларда турып талларда,

Салады қуслар сайранын,-деп тәриплегениндей, таңларда гүлдей қулпырып, келиншектей доланып жамал ашып турады.

Көз тиймесин, пайтахтымызға еки-үш жылдан берли табаны тиймеген адам ға­йыптан тайып келип қалар болса, Нөкисти танымай қалады, адасып кетиўи де тәәжип емес. Бул Журтбасшымыздың «Нөкис екинши пайтахтқа айланады» деген сөзиниң айқын дәлилидур. Аўа, ҳақыйқатында да Нө­кис қысқа дә­ўир ишинде танып болмас дәрежеде өзгерди. Жаңадан ашылған оқыў орынларын, колледжлер менен лицей имаратларын, спорт ком­плекслерин, балалар қалашасын, айланба аспа көпирлерди айтпағанның өзинде қаншадан-қанша заманагөй үлгидеги турақ жайлар бой тикледи. Дослық каналының еки бойы жаслардың ең пайызлы орнына айландырылды. Қулласы, дизе берсек узақ таңға сәббе.

Илгери жыллары Арал машқалаларына байланыслы бес мәмлекет басшысын өзинде жәмлеп, экология мәселесинде бас қатырт­қан, талай-талай халықаралық симпозиумлар менен мәденият күнлериниң гүўасы болған пайтахтымызды қанша тәриплесек те кемлик етеди.

Өзбекистан Республикасы Ғәрезсизлигиниң 25 жыллық байрамы босағасында оны ылайықлы күтип алыўға тайын турған Нөкис ҳаққындағы әңгимемизди бунда жүз берип атырған жаңа өзгерислер, жетискенликлер, тараўлардағы жаңалықлар, зәбердес мийнет адамлары ҳаққындағы ықшам сүўретлемелер менен даўам еттиремиз.

Ғәрезсизлик жыллары қурылыс саласында пайтахтымыз Нөкис қаласында көплеген жаңаланыўлар, өзгерислер жүз берди. Әлбетте, бунда Өзбекистан Республикасы Минис­трлер Кабинетиниң 2014-жыл 9-апрельдеги Баянламасы тийкарында 2014-2016-жыллар аралығында ҳәм 2015-жыл 22-декабрьдеги 118-санлы Баянламасы бойынша 2016-2019-жылларда қала ишинде кең көлемли қурылыс ҳәм абадан­ластырыў жумысларын әмелге асырыў ҳәм пайтахттың инфрадүзилмесин раўажландырыў, қаланың архитектуралық көринисин түп-тийкарынан өзгертиў ушын кең түрде жумыс көлеминиң белгиленгенлигин атап өтсек арзыйды.

Атап өтилген ҳүкиметлик ҳүжжетлер тийкарында қаламызда бир қатар жумыслар әмелге асырылып келинбекте. Олардан «Дослық» каналының қала ишинен кесип өтиўши 2,5 км бөлиминиң еки жағалығын бетонластырыў жумыслары жуўмақланды. Каналдың бойына темир тосықлар, брусчаткалар орнатылып, 24,2 миллиард сумлық жумыс көлеми орынланды. Ҳәзирги ўақытта каналдың еки бойы тегисленип, қосымша 500 метр аралығын бетонлаў жумысларына таяр. Және де канал бо­йында нан цехы, ашық автодром, «Балалар дүньясы», вино өнимлерин дегустация етиў ҳәм сатыў павильоны, музқаймақ ҳәм салқын ишимликлер павильоны, ҳәр қыйлы спорт майданлары қурып питкерилди. Канал бойын се­йил етиў мақсетинде Қытай мәмлекетинен 2 катер алып келинди. Бул катерлердиң тоқтаўы ушын канал жағасына 2 пирс қурылып, бүгинги күни халқымызға хызмет етпекте.

— Қаламызда соңғы еки жыл ишинде 34 заманагөй көп қабатлы жайлардың қурылысы бас­лан­ған болып, бунда 1426 турақ-жай, 150 ден аслам халыққа сервис хызметин көрсетиў объектлери бар,- дейди Нөкис қаласы ҳәкимлигиниң ири қурылыс, коммуникация, коммунал хожалық ҳәм абаданластырыў ислери бойынша бас қәнигеси И.Уснаддинов. — Сондай-ақ, бул жумыслардың даўамы сыпатында бы­йылғы жылда пайтахтымызда қосымша 18 көп қабатлы турақ-жай қурылысы баслап жиберилди. Буннан тысқары, жаслар ушын гимнастика залы, жүзиў бассейни имаратлары қурып питкерилди. Орайлық «Қарақалпақстан», «Өзбекистан гүзары», Т.Қайыпбергенов, «Сая­хатшылар», А.Досназаров, «Маърифат», Абутов, А.Шамуратова, «Жеке терек», «Дилмаш», «Санаторная» көшелерин асфальтлаў жумыслары жүргизилмекте. Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллығына Нөкис қаласы ора­йынан 50 көшеде үлги тәризинде абаданластырыў жумыслары алып барылады.

Усындай қурылыслардың бири, бурынғы «Айдын жол» базары имаратының негизинде салынып атыр­ған 11 спорт түрине мөлшерленген «Спорт орайы»ның қурылыс жумысларын «Арқа-батыс қурылыс трести» ЖШЖниң зәбердес қурылысшылары алып бармақта. Қурылыста 200 ден аслам адам жумыс пенен бәнт болып, олар еки гезекте ислемекте. Бүгинги күнге бул объектте 3,1 миллиард сумнан аслам қурылыс-монтажлаў ислери орынланды.

Пайтахтымыздың кирер дәрўазасы есапланған «Нөкис темир жол» вокзалының реконс­трукция ҳәм капитал оңлаў, әтирапын абаданластырыў жумыслары жуўмақланып, темир жолшыларымыз барлық қолайлықлары бар имаратқа ийе болды.

Нөкис қаласының бүгинги жамалын көрип, пайтахтымызда қурылып атырған зәўлим имаратлар, көп қабатлы турақ жайлар, мәдений демалыс орынлары қаламыздың көркине көрк қосып атырғанлығын мақтаныш етесең. Ҳүкиметимиздиң басшылығында қолы гүл қурылысшыларымыз тәрепинен әмелге асырылып атырған бундай дөретиўшилик ислер кимниң болса да кеўиллерин әжайып сезимлерге бөлеўи тәбийғый.

Әлбетте, булар ғәрезсизлик имаратлары. Ал, буны салып атырған қурылысшыларды болса, ғәрезсизлик гербишин қалаўшы, мәрт-азаматлар дегимиз келеди...

Р.АРЗИЕВ,

арнаўлы хабаршымыз.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF