Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:39:56, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АЙЛАНБА ЖОЛДЫҢ АҚЫБЕТИ

Ҳәр қандай ислеген ҳәрекетиң нызам шеңберинде болыўы тийис. Қәдемиңди қыя бассаң күни келип пушайман болатуғының турған гәп. Мине, Жынаят ислери бойынша Қоңырат ра­йоны суды тәрепинен оқылған ҳүкимде судланыўшы сыпатында исми келтирилген Алламов Ускинбай Ражабович те ислеген нызамсыз ҳәрекетлериниң пушайманлығын көрип атырғанлардың бири.

1967-жылы Хорезм ўәлаяты Хазарасп районында туўылған ол 2001-жылы усы район судының ажырамына бола амнистия актине бола жазадан азат етилген. Райондағы «12-Нарвон» мәкан пуқаралар жыйыны аймағында жасап келген.

Судланыўшы У.Алламов 20l6-жыл 27-февраль күни таңғы саат 04.00 де Қазақстан Республикасы Бейнеў қаласында жасаўшы Бержанов Асқар ҳәм дәслепки тергеў дәўиринде аты-жөнин анықлаў имканы болмаған сол журттың пуқаралары менен алдынан жынайый тил бириктирип, белгиленген тәртипти бузып, яғный 1999-жыл 20-августтағы «Өзбекистан Республикасы мәмлекетлик шегарасы ҳаққында»ғы нызамының 10 ҳәм 12-статьяларында белгиленген шегарадан өтиў тәртип қағыйдаларын бузып, өзге журттан елимиз аймағына нызамсыз рәўиште айланба жоллар арқалы киятыр­ған ўақтында шегара қорғаўшылары тәрепинен иркилген.

Суд мәжилисинде У.Алламов ислеген айыбына толық ықрар болыўдан өзге шарасы болмады. Өйткени, оның нызамсыз ҳәрекетлери толығы менен ҳүжжетлестирилди. Нәтийжеде айланба жолдан өтиўи ақыбетинде иркилген оның ҳәрекетлерине суд уйымы тәрепинен ти­йисли әдил баҳалар берилип, ылайық жазаға ҳүким етилди.

Б.ҚУРБАНОВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF