Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 21:19:12, 24.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

«ЎАТАН ҲАҚҚЫНДА ЖЫРЛАЎ — ЕҢ УЛЛЫ БАХЫТ»

- дейди Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен артист

Жеңисбек Пиязов

— Балалығымнан көркем өнерге меҳирим күшли болған. Бул маған атамнан, әкемнен өтип киятырған кәсип. Атам — Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен артист, Қарақалпақстан халық артисти Зинел Пиязов узақ жыллар даўамында Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик сазлы театрында мийнет еткен. Үйимизге ел сүйген көркем өнер шеберлери тез-тез келип туратуғын еди. Оларға ҳәўес етип, бир мәрте сәўбетлессек, солардай үлкен көркем өнер ғайраткери болып жетилиссек, деп әрман ететуғын едик.

Шаңарақта алты пер­зент­пиз. Бәримиз де ата-анамыздың жолынан барып, көркем өнерди таңладық. Ағам Нурлыбек эстрада, иним Жәнибек миллий жөнелисте, мен ҳәм генже иним Ақылбек опера жөнелисинде дөретиўшилик етип атырмыз.

Ғәрезсиз Ўатанымыз мени алақанында әлпешлеп өсирди, тәлим-тәрбия берди, бул мениң перзентим, Өзбекистан перзенти, деп талантымды жәҳән сахналарына алып шықты. Өз таланты менен халқының нәзерине түсиў, жәҳән сахналарына көтерилиў, дүнья көркем өнер ықласбентлери тәрепинен тән алыныў, алғысына ийе болыў — ҳәр бир көркем өнер хызметкериниң ийгиликли мақсети болып табылады. Президентимиз Ислам Кәримовтың басшылығында биз, жаслардың билим алыўымыз, кәсип-өнер ийелеўимиз, өз талантымызды ҳәм имканиятымызды көрсетиў ушын жаратылып атырған кең мүмкиншиликлер балалықтағы әрманларымның иске асыўына үлкен тийкар жаратты.

Нөкис мәденият ҳәм көркем өнер колледжинде оқып жүрген гезлеримде устазым Абат Қалиев «Сениң ҳаўазың операға жүдә сәйкес екен, өзиңди бир сынап көрмейсең бе!», деп гәп баслады. Соннан баслап опера менен турақлы түрде шуғыллана басладым. Жас опера атқарыўшыларының таңлаўында жеңимпаз болдым. Өзбекистан мәмлекетлик консерваториясына имтихансыз оқыўға қабылланып, устазым, профессор София Цойдың класында опера көркем өнериниң әлўан сырларын үйрендим. 2007-жылы «Ниҳол» сыйлығына ийе болдым. Франция, Испания, Португалия, Россия, Малайзия, Қазақстан сыяқлы бир қатар мәмлекетлерде өткерилген абырайлы таңлаўларда табыслы қатнастым.

2010-жыл мен ушын умытылмас жыл болды. Ўатанымыз ғәрезсизлигиниң 19 жыллығы қарсаңында Президентимиз Ислам Кәримовтың пәрманына муўапық «Шуҳрат» медалы менен сыйлықландым. Көркем өнер саласындағы кишигирим мийнетлеримниң жоқары дәрежеде баҳаланыўы мени жаңа шеклерге қарай руўхландырды.

Сол жылы Әзербайжанда болып өткен таңлаўда, 2011-2012-жыллары Германияның Мюнхен қаласында шөлкемлестирилген опера фестивальларында қатнастым. 2012-жылы Муслим Магомаев атындағы вокалшылар арасындағы халық­аралық таңлаўда Гран-при ийеси болдым.

Мың мәрте шүкир, инсанның қәдир-қымбаты улығланатуғын ?атанда жасап атырмыз.

Елимизде өз таланты менен ели-халқын танытыў, Ўатанының абырайын халықаралық майданда және де көтериўге үлес қосыўды ни­йет еткен инсанлар ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатланады, өзин көрсетиў ушын барлық зәрүр шараятлар ҳәм имканиятлар жаратылады.

2012-жылы Президентимиздиң саўғасы — Ташкент қаласының орайында жай­ласқан Наўайы көшесиндеги заманагөй, көп қабатлы үйлердиң бирине ийе болдым. Бул мен ушын күтилмеген ҳәм әжайып саўға болды. Өйткени, жас шаңарағым менен Ташкентте жасаў, дөретиўшилик пенен шуғылланыў ушын, бәринен бурын, шараят зәрүр еди. Президентимиздиң бул үлкен итибары ҳәм ғамқорлығы мен ҳәм шаңарағым ушын ең бахытлы және умытылмас мәўритлерди инам етти. Сол жылы Қарақалпақстан Республикасына хызмет көрсеткен артист атағы менен сыйлықландым.

2013-жылы Өзбекистан мәмлекетлик консервато­риясының магистратура бөлимине мәмлекетлик грант тийкарында қабылландым. Ҳәзир консерваторияның музыкалы театр-студия­сында опера солисти болып жумыс ислеп атырман. 2014-жылы мәмлекетимиз басшысының пәрманына муўапық «Өзбекистан Республикасына хызмет көрсеткен артист» ҳүрметли атағы менен сыйлықландым. Бул бир көркем өнер хызметкериниң азғана мийнетиниң жоқары қәдирленип, баҳаланып, жас талантлардың қоллап-қуўатланып атырғанының айқын мысалы болып есапланады.

Ғәрезсизлигимиздиң 25 жыллығына бағышланған «Жалғызсаң сен, муқаддес Ўатан!» таңлаўының Өзбекистан Республикасы Мәденият ҳәм спорт ислери министрлиги системасындағы таңлап алыў басқышында «Қардашым» қосығы ушын биринши дәрежели диплом менен сыйлықландым ҳәм таңлаўдың жуўмақлаўшы басқышында қатнастым.

Ҳәр қыйлы таңлаўлар менен фестивальларға қатнасыў ушын сырт еллерге барғанымда Ўатан сағынышы бир дем болса да қәлбимнен кетпейди. Әзиз Өзбекистанды, оның ашық аспанын, жәннетмәкан тәбия­тын, гөззал ҳәм бий­тәкирар қалаларын, Ташкенттеги өз үйимди, шаңарағымды, Нөкистеги ата-мәканымды сағына беремен. Бул сағыныш болса, өзиме болған жуўапкершилигимди арттырады, халқымыздың, Президентимиздиң исенимин ақлаў ушын, ана-?атанымыздың абырайын қорғаў ушын күш-ғайрат, илҳам бағышлайды.

Ҳәзирги күнлери ең уллы, ең әзиз байрамымыз — Ўатанымыз Ғәрезсизлигиниң 25 жыллық байрамына қызғын таярлық көрип атырмыз. Қәлбимизде, нама-қосықларымызда «Гөззал ҳәм бийтәкирарымсаң, муқаддес  Ўатаным, жаным саған пидә, Өзбекистаным!» деген ийгиликли сүрен, үлкен исеним жаңламақта. Өйткени, қысқа тарийхый дәўир ишинде жоқары шеклерге, табысларға ерисе алған, халықтың тынышлығын-абатлығын, абаданлығын, ығбал-бахтын, бүгинине ҳәм ертеңги күнине исенимин тәмийинлей алған қүдиретли мәмлекетте жасаў, оны жырлаў ҳәр бир көркем өнер хызметкери ушын ең уллы бахыт болып есапланады.

Байрам АЙТМУРОДОВ,

ӨзАның хабаршысы.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF