Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 06:11:57, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БӘЛЕНТ ШЫҢЛАРДЫ ГӨЗЛЕГЕН БИЙБИНАЗ

Шоманай — әзелден күшли палўанлар, белгили спортшылар елаты. Бул ра­йонда туўылып өскен Ғаний Есбергенов, Сатыбалды Мылтықбаев ҳәм Жийенбай Қалжановлар түрли жылларда миллий гүрестен тек районның ғана емес, ал, пүткил республикамыздың намысын ылайықлы қорғап келгенин тәжирийбели спорт ышқыпазлары жақсы биледи. Дене тәрбиясы ҳәм спортқа болған итибар ғәрезсизлик жылларында және де артқанлығы себепли районда күшли спортшылардың жаңа әўлады камалға келмекте. Дзюдо гүреси бойынша тек республикамызда ғана емес, ал, Өзбекистан ҳәм халықаралық көлемдеги жарысларда, Азия чемпионатларында сыйлы орынларды ийелеп киятырған Санайым Еркинбаева бул пикиримиздиң дәлили.

Хабарыңыз болса, бы­йыл Ферғанада жоқары оқыў орынларының студент-жаслары арасында өткерилген Универсиада ойынларында волейбол бойынша Қарақалпақстан Республикасының қызлар сайланды командасы сыйлы екинши орынды ийелеп, ойынлардың гүмис медалы менен сыйлықланған еди. Команданың ең жетекши ойыншыларының бири, ҳаслы шоманайлы болған Бийбиназ Қайыпназарованың «Универсиаданың ең жақсы ойыншысы» номинациясында жеңимпаз атаныўы республикамыз жасларының ең үлкен жетискенликлериниң бири болды.

1992-жылы шоманайлы белгили палўан,  марҳум Бахыт Өтемуратовтың шаңарағында дүньяға келген Бийбиназ кишкенелегинен-ақ спортқа айрықша меҳир қойып өсти. Мектепти жақсы баҳаларға тамамлағаннан кейин Шоманай педагогика колледжинде оқып, устазы Боранбай Айтмуратовтан спорттың әлўан түрли сырларын жалықпастан үйрене баслады. Спорттағы дәслепки қәдемлерин әке жолын тутып гүрестен баслаған Бийбиназ соңын ала футбол ҳәм баскетбол менен де шуғылланды.

Лекин, оның волейболға болған бейимлиги Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының дене тәрбиясы факультетине киргеннен ке­йин аттан анық болды. Бийбиназдың волейболды жақсы ойнайтуғынын бурыннан-ақ жақсы аңлаған устазы, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген тренер Азат Казаков оны және де жақсылап таярлады, керек болса еринбестен бирге ислести, ең тийкар­ғысы, Бийбиназдан күшли волейболшы шығатуғынына исенди. Бийбиназ да устазының исенимин ағла дәрежеде ақлады. Өзбекистан, Қарақалпақстан Республикасы чемпионатларында, басқа да турнирлерде бир неше мәрте сыйлы орынларды ийеледи. Қала берсе, қарақалпақстанлы волейболшы қызлардың «Камалат алтын тобы-2016» жарысларында алтын медальды ийелеўинде Бийбиназдың да салмақлы үлеслери бар.

Педагогикалық институттың дене тәрбиясы факультетин табыслы тамамлаған Бийбиназ Қайыпназарова ҳәзирги ўақытта екинши қәнигеликти ийелеў мақсетинде институттың физика-математика факультетине информатика қәнигелиги бойынша оқыўға түсти.

— Мен әпиўайы шоманайлы қызбан, - дейди Бийбиназ. — Бирақ, усыған қарамастан өмиримде өзим ойламаған табысларға ерис­тим. Буның ушын ең дәслеп мени дүньяға келтирген ата-анама, колледждеги ҳәм институттағы устазларыма, әсиресе, волейболды шынтлап үйреткен устазым Азат аға Казаковқа, биз жасларға усындай әжайып шараятларды жаратып берген ҳүрметли Президентимизге айрықша миннетдаршылық билдиргим келеди. Келешекте олардың исенимин ақлап, және де бәлент шыңларды ийелеўди нийет етип отырман...

Биз де Бийбиназ ҳәм оның теңлеслериниң қатары көбейе бериўине тилеклеспиз.

С.ЖАНИЕВ

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF