Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:23:33, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

БЕЛСЕНДИЛИКТИ ЕЛЕ ДЕ АРТТЫРЫЎ ЗӘРҮР

«...Жоқары кәсиплик шеберликке ийе журналистлерди, талқылаўшылар ҳәм шолыўшыларды, улыўма айтқанда, өз кәсибиниң ҳақыйқый устасы болған қәнигелерди таярлаў ўазыйпасы елеге шекем әҳмийетли болып тур десек, әйне ҳақыйқатты айтқан боламыз.

Әсиресе, журналистлеримиздиң турмысқа терең кирип барыўы, жәмийетимиздеги жәмийетлик-сиясий процесслерди түпкиликли мазмуны ҳәм әҳмийети, зәрүр болса, қурамалылығы менен ашып бериў, раўажланыўымыз жолында тос­қынлық ететуғын машқалаларды исенимли көтерип шығыў, темаға қалыс ҳәм ҳақыйқатлық пенен қатнас жасаў сыяқлы өлшемлер баспасөзимиздиң өзгермейтуғын қағыйдасы және принципи болып қалыўы дәркар», -деген еди ҳүрметли Президентимиз баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлери күни мүнә­сибети менен жоллаған быйыл­ғы байрам қутлықлаўында.

Ҳақыйқатында да, ҳәзирги ўақытта дүнья жүзинде жүз берип атырған глобал өзгерислер, тез пәт пенен өзгерип баратырған ҳәдийселер ағымы, қала берсе, елимиз халық хожалығының түрли тараўларында жүргизилип атырған реформалар журналистлерден және де шаққанлықты ҳәм белсендиликти, ўақыяларға қалыс ҳәм сын көзқарастан пикир билдириўди, жағдайды алдынан баҳалай билиўди талап етеди. Булар ҳаққында жақында «Пуқаралық жәми­йети қәлиплесиўи процесинде ғалаба хабар қуралларының ролин еле де арттырыў» атамасында өткерилген семинарда кең түрде сөз болды. ПЖҚМЕБИ Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими, Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамының Қарақалпақстан бөлими, Қарақалпақстан Республикасы Баспасөз ҳәм хабар агентлиги тәрепинен шөлкемлестирилген бул семинарға баспасөз тараўының басшылары, районлық ҳәм қалалық, тараўлық басылымлардың бас редакторлары қатнасып, онда тийкарынан Өзбекистан Республикасы Президенти И.Кәримовтың 2016-жыл 27-июньде Баспасөз ҳәм ғалаба хабар қураллары хызметкерлерине байрам мүнәсибети менен жоллаған қутлықлаўынан келип шығатуғын ўазыйпалар кең түрде додаланды.

Илажда Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңесиниң комитет баслығы Б.Нурабуллаев, ПЖҚМЕБИ Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими жетекши қәнигеси Қ.Турдыбаев, Қарақалпақстан Республикасы Баспасөз ҳәм хабар агентлигиниң директоры А.Бекмуратов, Өзбекистан Журналистлери дөретиўшилик аўқамының Қарақалпақстан бөлими баслығы К.Реймов ҳәм басқалар сөзге шығып, Президент қутлықлаўынан келип шығатуғын ўазыйпалар, жәмийетлик қадағалаўды әмелге асырыўда ғалаба хабар қуралларының ролин арттырыў, электрон ғалаба хабар қураллары ҳәм интернет журналистиканы раўажландырыў мәселелери, алдағы турған әҳмийетли ўазыйпалар бо­йынша өзлериниң пикир ҳәм усынысларын билдирди.

Семинарда атап өтилгениндей, ғәрезсизлигимиздиң дәслепки күнлеринен баслап-ақ, елимизде ғалаба хабар қуралларының жәми­йет турмысында тутқан ролин, олардың жумысының нәтийжелилигин және де арт­тырыў, медиа тармақлардың ҳуқықый, материаллық-техникалық базасын беккемлеў, журналистлик кәсибиниң абырайын көтериў, тараў хызметкерлериниң мийнетин ҳәр тәреплеме хошаметлеўге қаратылған сия­сат избе-излик пенен әмелге асырылмақта.

Тараўдағы түпкиликли өзгерислер нәтийжесинде өткен дәўир ишинде миллий журналистика, баспасөз ҳәм полиграфия хызмети сан ҳәм сапа жағынан әдеўир жақсыланды. Бүгинги күнде Қарақалпақстан Республикасында 40 газета, 9 журнал, бир бюллетень, 5 телеканал, 2 радиоканал, бир хабар агент­лиги мәмлекетлик дизимнен өткен болып, өз жумысларын әмелдеги нызам талаплары тийкарында алып бармақта. Соның менен бирге, семинарда ПЖҚМЕБИ Қарақалпақстан Республикасы аймақлық бөлими тәрепинен өткерилген мониторинг жуўмақлары бойынша 2015-жылдың 6 айы даўамында 11 сын материаллар жәрияланып, бул көрсеткиш 2016-жылдың 6 айы жуўмағы бойынша 7 ге түскени, мәмлекетлик ҳәкимият ҳәм басқарыў уйымлары тәрепинен 2015-жыл даўамында 11 баспасөз конференциясы шөлкемлестирилген болса, 2016-жылдың 6 айы даўамында бул көрсеткиш 12 ни қурағаны, бул бағдарда Нөкис, Әмиўдәрья, Хожели районлары ҳәм Нөкис қаласы ҳәкимликлери баспасөз хызметлериниң жумыслары айрықша атап өтилди.

Семинар жуўмағында қатнасыўшылар тәрепинен тараў жумысларын және де жанландырыў, журналистлердиң кәсиплик шеберлигин, белсендилигин арттырыў, орын алған қәте-кемшиликлерди сапластырыў бойынша көплеген усыныслар билдирилди. Сондай-ақ, интернет журналистиканы раўажландырыў, әсиресе, баспасөз хызметлериниң белсендилигин күшейтиў ҳәм шөлкемлердиң элек­трон веб-сайтларын жанландырыў бойынша айқын ўазыйпалар белгилеп алынды.

С.ЖАНИЕВ.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF