Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:45:20, 28.01.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ЖАҢА МАЙДАН, СУЛЫЎ ИМАРАТ

Халқымыз ҳәр жылы Ғәрезсизлик байрамын үлкен жетискенликлер, мол табыслар менен күтип алыўды жақсы дәстүрге айландырған. Елимизде ең уллы, ең әзиз әййямға мүнәсип саўғалар таярлаў, халқымыз турмысын буннан былай да абат етиў ҳәм абаданластырыў мақсетинде кең көлемли дөретиўшилик жумыслар әмелге асырылмақта.

Быйыл да уллы байрамымыз қарсаңында елимиздиң барлық аймақларында жаңа кәрханалар, билимлендириў ҳәм медицина мәкемелери, көркем өнер ҳәм спорт имаратлары, турақ жайлар, кең ҳәм рәўан жоллар қурып питкерилмекте. Халқымызға тән ийгиликли дәстүрлерге муўапық быйылғы жылы да бундай объектлер бахытлы ҳәм қуўанышлы күнлерде — Ғәрезсизлик байрамы қарсаңында пайдаланыўға тапсырылмақта.

Барлық тараўлар қатарында елимиздиң транспорт системасын избе-из раўажландырыўға айрықша итибар қаратылмақта. Салада жүргизилип атырған кең көлемли реформалар тийкарында үлкен дөретиўшилик жумыслары әмелге асырылмақта, жолаўшылардың саны ҳәм жүк тасыў көлеми барған сайын артып бармақта. Бул бағдарда темир жоллардың әҳмийети айрықша. Елимизде тасылып атыр­ған жүклердиң тийкар­ғы бөлеги мине усы тармақтың үлесине туўра келеди. Үлкен көлемдеги жүк тасыў имканияты, адамлар ушын қолайлы ҳәм қәўипсиз мәнзилине жетип барыў, ҳаўа райы шараятына қарамастан турақлы ҳәм үзликсиз жумыс ислеў бул транспорт түриниң тийкарғы үстинликлеринен саналады.

Республикамыздың орайында жайласқан, 1976-жылдан берли халқымыздың ийгилигине хызмет көрсетип киятырған «Нөкис темир жол вокзалы»ның реконструкцияланыўы ҳәм оның әтирапында абадан­лас­тырыў жумысларының алып барылып, пайдаланыўға берилиўи саладағы гезектеги елеўли өзгерислердиң бири болды. 5,5 миллиард сумлық қаржы есабынан «Нөкис темир жол вокзалы» имаратында реконструкция ҳәм оның әтирапында абаданластырыў жумысларының алып барылыўы елимиз қүдиретиниң күн сайын артып атырғанының және бир мысалы саналады. Жаңаша көриниске ийе болған бул орында заманагөй фонтанның иске түсиўи, бир ўақыттың өзинде 400 ден аслам, суткасына 1800 ден аслам жолаўшыға хызмет көрсетиў имканиятының жаратылғаны, жолаўшылардың қәўипсизлигин тәмийинлеў илажларының көрилгени, әсиресе, заманагөй заллардың, ана ҳәм бала ханасының, медициналық пункттиң, мийманхана түриндеги дем алыў орынларының, саўда орынларының иске түсиўи турмысымызда жүз берген ири ўақыялардан саналады.

Қуяш жадырап, өлпең самал менен фонтанның суўы жан-жаққа себеленип, әтирап рәңбәрең гүллер, сән беретуғын дарақлар менен бөленген бул майданда халқымыздың әзелий үрп-әдетлерин қолланған ҳалда жақсы нийетлер менен ашылып атырған заманагөй вокзал қаншадан-қанша жолаўшыларды ҳәм жүклерди өз мәнзиллерине бийқәтер ҳәм бийминнет жеткериўдей ийги­ликли ислерге бас болып, уллы мақсетлерге хызмет ететуғыны сөзсиз.

М.ИГИЛИКОВА,

Қарақалпақстан хабар агентлигиниң хабаршысы.

М.Ҳабибуллаевтың түсирген сүўретлери.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF