Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 19:58:31, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

ҲУҚЫҚЫЙ  РЕФОРМАЛАР  — ПӘРАЎАН ТУРМЫС КЕПИЛИ

Мәмлекетимиз ғәрезсизлигиниң дәслепки жылларынан-ақ барлық тараўларда әмелге асырылып атырған реформалардың, соның ишинде ҳуқықый реформалардың нәтийжесинде инсан мәплериниң үстинлиги тән алынып алып барылып атырғанлығы әйне ҳақыйқат. Буны биз Өзбе­кистан Республикасы Конституциясының 14-бәнтинде айқын белгиленгенлигин көриўимиз мүмкин. Онда «Мәмлекет өз хызметин инсан ҳәм жәмийет пәраўанлығын гөзлеп, социаллық әдалат ҳәм нызамлылық принциплери тийкарында әмелге асырады» деп белгиленген. Ҳәммемизге мәлим, мәмлекетимизде ҳәр жылға атама берилиўинде ең дәслеп инсан мәплери менен тиккелей байланыслы қойылыўы буның қаншелли дәрежеде әҳмийетлилигинен дәрек береди. Итибар беретуғын болсақ, ҳәр бир атама берилген жылдың аты негизинде инсан мәпи, оның пәраўан турмысы, абаданлығын тәмийинлеў сыяқлы мақсетлер жатады.

20l6-жылдың «Саламат ана ҳәм бала жылы» деп жәрияланыўы да үлкен әҳмийетке ийе. Өзбекистан Республикасы Президентиниң «Саламат ана ҳәм бала жылы мәмлекетлик бағдарламасы ҳаққында»ғы қарарында болса, усы жылда ислениўи ти­йис болған ўазыйпаларды белгилеп, оны орынлаў бойынша анық ис-илажлар көрсетип берилди. Бул мәмлекетлик бағдарламада жәмийетте ҳуқықый сана ҳәм ҳуқықый тәрбияны және де беккемлеўге хызмет етиўши бир қатар нызам жойбарларын қабыллаў кереклиги белгиленди. Булардан гөзленген тийкарғы мақсет — жәмийетте беккем нызамларды жаратыў ҳәм оларды кең ен жайдырыў арқалы ҳуқықый тәрбияның турақлылығын тәмийинлеў болып табылады.

Мәмлекетимизде ҳуқықый реформалар нәтийжесинде пәраўан турмысты қәлиплестириўге хызмет етиўши кең көлемли жумыслар әмелге асырылды ҳәм инсан ҳуқықлары, оларды тәми­йинлеў, қорғаў мәселелери шешилиўи тийис болған ўазыйпадан қәдирият дәрежесине көтерилди. Конституцияда да пуқаралық татыўлық, инсан еркинлиги ҳәм таңлаў ҳуқықы, сиясий турақлылық, экономикалық пәраўанлықты, мәмлекеттиң пуқаралар алдында өз ўазыйпаларының орынланыўын тәмийинлеў кепилленеди. Ең дыққатқа ылайық тәрепи, усы сыяқлы ўазыйпалардың барлығы нызам ҳәм нызам асты ҳүжжетлерде беккемленди ҳәм барлық тараўларда хызмет алып барыўдың кепили, яғный, олардың ҳуқықый тийкары қәлиплести. Соны айрықша атап өтиў керек, усы сыяқлы әмелге асырылып атырған реформалар жәмийетимиздиң басқа тараўларында да турақлы алып барылмақта.

Улыўма алғанда, пәраўан турмысты тәмийинлеўде усы жәми­йетте жасап атырған шахслардың ҳуқықый тәрбиясы оғада үлкен әҳмийетке ийе болып, пуқаралардың тыныш-татыў, абадан ҳәм беккем аўызбиршиликтеги турмыс қәлпи болып табылады.

З.КАРИМОВА,

Өзбекистан Республикасы Әдиллик министрлиги нотариат,

адвокатура ҳәм ПҲАЖ уйымлары басқармасының бас мәсләҳәтшиси.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF