Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:14:52, 22.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

АЙДЫН ЖОЛЛАР ­ ЕЛ ҲӘМ КЕЎИЛЛЕР АБАТЛЫҒЫ ТЫМСАЛЫ

Ҳәзир қайсы тараўды алып қарасақ та жаңаланыўлар, алға илгерилеўлер көзге тасланады. Соның ишинде жол қурылысы тараўында да усындай раўажланыўларды көриўимизге болады. Ғәрезсизлик жылларында бурынғы ески жолларымыз қайта оңлаўдан шығып, айдын ҳәм пәраўан жолларға айландырылды.

Әзелден-ақ, ата-бабаларымыз жолды кийели, пирли деп билген. «Жол — өмир гүзары», «Узақ болса да жол жақсы», «Жол қәдирин жүрген билер» деп халық арасында жолға байланыслы усындай ибратлы гәплер пайда болған. Жоллар — ерте дәўирлерден-ақ халықларды байланыстырыўда, олар арасында дослық ҳәм экономикалық қатнасықларды орнатыўда үлкен роль атқарып, өз гезегинде бул қатнасықлар жаңа әўлад ўәкиллери тәрепинен беккемленип келинген.

Ғәрезсизлигимиздиң дәслепки күнлеринен баслап-ақ, ҳүрметли Прези­дентимиз И.Кәримов дүнья жүзилик базар қатнасығына шығыў ушын қолайлы ҳәм жақын жолларды қурыўдың тәрепдары болды. Бул сораўдың жуўабын табыў ушын неше әсирлерден берли тарийхта киятырған ески «Уллы Жипек жолы»н раўажландырыўды сайлап алды. Қурылыс мәмлекетимиздеги ишки ҳәм сырт­қы қатнасықлардың талабынан келип шықты десек те болады. :лкен еки цивилизацияның қосылыўына (Батыс ҳәм Узақ Шығыстың) Орайлық Азия халықларының да роли күшли болып, олар байланыстырыўшы көпир ўазыйпасын атқарады десек болады. Себеби, тарийхтан мәлим, «Уллы Жипек жолы»нан қытайлылар, греклер ҳәм римлилер өзлериниң саўда кәрўанлары менен бирге дипломатиялық қатнасықларды алып бар­ған.

Онша алыс емес өтмишинде үстинен тек кәрўан жоллар ғана өтип турған Қарақалпақстан Республикасының тум-тусын бүгин шым-шытырық автомобиль ҳәм темир жоллары ийелеген. Узынлығы 4175 километрлик асфальт жоллары республикамыздың ең алыс жерлерин орай менен байланыстырып тур. Ал, халық­аралық әҳмийеттеги автомагистраллар ҳәзирги ўақытта туризмди раўажландырыў хызметин атқарып атыр. Себеби, бул жоллар ески тарийхый орынлардан, яғный, Бухара ҳәм Хорезм аймақларынан өтеди. Ески тарийхый орынларымызды,     И.В.Савицкий атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик көркем өнер музейин, бай мәдений мийрасларымызды тамашалаў ушын ҳәр күни бул жоллардан республикамызға көплеген сырт елли саяхатшылар келип атыр. Бүгинги күни Қарақалпақстанда да туризм тараўының раўажланыўы жақсы жолға қойылмақта. Бул да ғәрезсизлик берген имканиятлардың бири.

Мен де усындай  бахытлы, бийғәрез елдиң перзенти болып туўылғанымнан, жаслардың айдын келешеги ушын айрықша дыққат-итибар қаратылып атырған усындай еркин ҳәм пәраўан заманда жасап, өзим таңлаған кәсибим бо­йынша оқып, билим алып атырғанымнан қуўанышлыман. Әлбетте, келешекте өзим таңлаған кәсибимниң жетик маманы болып, аянбай мийнет етемен ҳәм елимниң гүллеп-жаснаўына, оның айдын келешегиниң және де пәраўан болыўына, жол қурылысы тараўының еле де раўажланыўына өзимниң үлесимди қосаман деген нийетлерим бар. Бул мениң Ўатан алдындағы перзентлик парызым есапланады.

Әлбетте, бүгинги миллий автомагистралымыз қурамындағы автомобиль ҳәм басқа да жоллар еле узақ жыллар даўамында халқымыздың узағын жақын, аўырын жеңил етип ғана қоймастан, мәмлекетимиз экономикасының раўажланыўына хызмет ететуғынына исенемен.

М.БЕРДИБАЕВ,

ҚМУ, техника факультетиниң автомобиль жоллары

ҳәм аэродром қәнигелигиниң студенти.

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF