Еркин Қарақалпақстан Вести Каракалпакстана 05:56:00, 18.02.2020
Хош келипсиз! | RSS
Сайт мазмуны

Кириў усылы

НӘРЕСТЕСИН  БАЎЫРЫНА  АЛҒАН АНАНЫҢ  РАХМЕТИН  ЕСИТИЎ  БАХТЫ...

«Гүлбәҳәр апа операцияда» деп қысқа жуўап қайтар­ғанның телефон трубкасын жаўғанына өкпелемедим. Кешеги ис режемиз бойынша туўыў үйиниң бас шыпакери Гүлбәҳәр Сапарбаева менен азанғы пайытта ушырасыўымыз керек еди. Биразға шекем «операция қалай өтти, ана менен баласының денсаўлығы қалай екенs» деп бийтақатланып, оның менен гезлескенше асықтым.

­­ Ул бала дүньяға келди, туңғышы қыз екен. Қан басымы жоқары, биринши баласы ҳәм операция жолы менен туўылып еди. Ҳәзир денсаўлығы жақсы, өзине келген соң баласын емизиўге бердик,-деп Гүлбәҳәрдиң жүзлери қуўаныштан жадырады.

Ҳаял босанар болса, көрсетилетуғын медициналық жәрдемге қоса «еки жаны бир қалғай»лап қосыла «толғатыў» әдетимизге айланған. Операция столына жатқарылған жүкли ҳаялды ҳаққа тәўекел етип, бир адам емес, еки адамның тәғдири ушын жуўапкер екенимизди ойлап, пийримиз Бийпатпаға сыйына ис тутқанымызды билсеңиз еди. Көз жарған ҳаялдың нәрестесин баўырына басыўы менен үйине рахметин айтып кеткени бизлер ушын үлкен бахыт.

Устазың ким десе, Енежан апа Қуденова, Қурбан апа Узақбаева, Зульфия Балтабаеваларды ҳүрмет пенен тилге аламан. Шәкиртлеримди сорасаңыз Дильфуза Қурбаниязова, Оксана Тәжикова, Шийрин Кориковаларды мақтаныш тутар едим.

Соңғы ўақытлары қутлы босағамызға аяғы аўырласып келген аналар менен жарық дүньяға келген перзентлериниң шетнеўине  жол қойылмады.

Жаман қылықлы кимсе, жалаңқаяларды «уўызында тоймаған» деп гүналаса көпшилигимиз онша мәни бермеймиз. Ана сүти ем-дәрилик қәсийетке ийе, оған ҳеш бир тағам тең келе алмайды. Нәрестени туўылыўдан анасының қушағына бериўден көкирек сүтин қанша тойып-тойып емсе, саў-саламат өседи.

«Анасын көрип қызын ал, табағын көрип асын иш»ке келсек, шаңарақтағы қыз баланың тәрбиясына ең биринши анасы жуўапкер. «Қызым үйде, қылығы дүзде» демей, жаслайынан көз қарашығындай сақлап, уўысынан шығармағаны мақул. Аналық меҳир-муҳаббатын аямай, ең қымбатлы денсаўлығына бийпарқ қарамаса екен. Шаңарақта, балалар бақшалары менен мектеп ҳәм колледжлер ул-қызларымыздың түсиник дүньясын қәлиплестиретуғын орталық. Олар менен бир сапта жүрип, медициналық тексериўлерден өткериў арқалы көплеген унамсыз ҳәдийселердиң алдын аламыз.

Аналар менен туўыў жасындағылары арасында жүргизилген түсиник жумыслары шаңарақты жобаластырыў, ҳәмиледарлықта аралық сақлаў илажлары ана менен баланың денсаўлығына унамлы тәсир етери ис жүзинде дәлилленген.

Әсиресе, мектеп питкериўден колледж, лицейлерде оқыўларын даўамлаған гезлери «тез ержетип кететуғын» қызлар менен жас өспиримлер арасында ерте турмыс қурыўдың алдын алыў, некеден алдын жас жубайларды, сондай-ақ, шет еллерге хызмет сапары ямаса жумыс ислеўге барып келиўшилерди шәртли түрде медициналық көзден өткериўлер, түрли тематикадағы түсиник жумыслары ата-аналары, кең жәмийетшиликтиң қатнасында өкериледи.

80 орынлық туўыў үйимизге ири оңлаў жумыслары жүргизилип, ең заманагөй медициналық әсбап-үскенелер менен толық қамтамасыз етилген. Санитария-гигиеналық талаплар­ға толық жуўап бере алатуғын дәрежеде тазалық ҳәм азадалыққа итибар қаратамыз.

«Саламат ана ҳәм бала жылы»нда аналарымызға ең қымбатлы денсаўлығы өз қолларында екенин толық аңлап жетисиўинде медициналық мәденият ҳәм улыўма билим дәрежесин жетилистирип барыў баслы ўазыйпамызға киреди.

Ө.Өтеўлиев

Излеў

Көп оқылған мақалалар

Сыбайлас сайтлар

Қарақалпақстан Республикасы Жоқарғы Кеңеси ҳәм Министрлер Кеңесиниң газеталары.
Қарақалпақстан баспасөз ҳәм хабар агентлигинде 2007-жыл 7-февральда дизимге алынған. Гүўалық № 01-001
Developed by TUIT NF